• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC, l'ACM i el Departament d'Ensenyament acorden els criteris per a la programació escolar del curs vinent
L'FMC, l'ACM i el Departament d'Ensenyament acorden els criteris per a la programació escolar del curs vinent


L'objectiu és donar resposta a les necessitats d’escolarització per garantir el dret a l’educació de tothom, d’acord amb la situació demogràfica i les necessitats existents en cada territori

09/02/2017

El Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en el marc de la Comissió Mixta que conformen, han acordat avui fixar els criteris generals per la programació escolar de cara al curs 2017-2018, per tal de garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-lo amb els drets individuals dels alumnes i dels pares o tutors i garantir una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu.

El secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament i president de la Comissió mixta, Antoni Llobet; el vicepresident de l'Àmbit de Dret Social de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero; i la presidenta de la Comissió d'Educació de l'ACM i alcaldessa de Vic, Anna Erra, han estat els encarregats d'explicar el contingut d'aquest acord que s'ha signat avui.

José Antonio Montero ha destacat que des de l'FMC valorem de manera molt positiva aquest acord, que és una mostra de la feina que hem vingut desenvolupant en la Comissió Mixta, i agraïm al Departament d’Ensenyament la facilitat per poder treballar de manera conjunta durant aquests mesos, pensant en el futur de l’escolarització, la planificació, i la programació; i incorporant les propostes que hem fet des de la nostra entitat; el reconeixement també el fem extensiu als governs locals pel seu diàleg i la seva capacitat per poder acordar criteris d’escolarització.

El Departament és el responsable de determinar l’oferta de llocs escolars, ajustant-la a la situació demogràfica i a les necessitats existents en cada territori i, per aquest motiu, treballarà per cercar l’acord amb les Administracions locals, a través d’aquests criteris generals acordats per al curs vinent, en el marc de les Taules Mixtes de Planificació o bé creant reunions bilaterals entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament corresponent.

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, s’ha acorda que la ràtio que determina la normativa, 25 alumnes a primària (i per extensió al segon cicle d’infantil ) i 30 a l’ESO, s’aplicarà tant en el decreixement com en el creixement del padró; a P3, i s’estendrà la mesura iniciada el curs 2016-17 que situa la ràtio als centres d’alta complexitat que ho acordin a 22 alumnes; aquests centres que enguany a P3 han acotat la seva ràtio a 22 podran continuar mantenint-la a el curs vinent a P4 i al llarg de l’escolarització d’aquesta línia; els centres d’alta complexitat també podran definir la seva a ràtio a 27 a 1r d’ESO, també sempre que ho acordin; a l’ESO, a l’hora de fer el càlcul de grups es realitzarà a partir de 28 alumnes (25 en centres d’alta complexitat), repetidors a banda en base a l’històric; les ràtios per sota de les exposades respondran a situacions d’excepcionalitat; i de manera general, la resta de nivells mantindran les ràtios actuals.

A P3, se seguiran aquests criteris: s’apostarà per la continuïtat de tots els projectes educatius. en aquest sentit, allà on es perdin línies es valorarà la possibilitat de fusionar escoles d’una zona per tal de poder alliberar espais, ja siguin provisionals (treure mòduls); edificis que calgui millorar-ne l’estat (deixar edifici) o bé donar un nou recurs educatiu; es vetllarà per l’equitat i l’equilibri sociocultural de la població, evitant l’increment de l’estigmatització de centres; es donarà, des de l’inici, la informació necessària a les famílies per tal que disposin de totes les oportunitats durant el procés de preinscripció; es programarà amb una visió a curt, mig i llarg termini i es potenciaran els dimensionats estàndards (1L, 2L, i no línies i mitja); la reconversió d’un centre en una escola cíclica en un àmbit urbà no es generalitzarà i es buscarà una solució definitiva (fusió, integració...); i la creació de noves escoles es preveurà en funció de la preinscripció del curs passat i dels padrons existents, sempre i quan hi hagi una projecció de necessitats a llarg termini. En cas de necessitats a curt termini es preveurà una resposta temporal.

I, a primer d’ESO, els següents: la creació de centres nous s’atendrà especialment en els municipis sense ESO on es consolidaria en un futur un mínim de dues línies, o bé en municipis grans amb centres de secundària actualment sobredimensionats d’alumnes; tenint en compte que el creixement a la secundària està acotat en el temps, en alguns casos a 5 cursos, les opcions més adequades per a fer-hi front seran: en espais del propi centre,  petites ampliacions, en mòduls provisionals, només en els períodes d’excepcionalitat, sempre i quan aquests mòduls no romanguin, en caràcter general, més de 4 anys, i excepcionalment, en espais alliberats en centres de primària; els Instituts Escola, tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), són els centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen educació primària i educació secundària: s’analitzaran els casos on es compleixin, preferentment, els següents paràmetres: en entorns complexos, especialment des del punt de vista sociocultural, on sigui necessari enfortir la continuïtat de primària a secundària; i en municipis petits, amb dues línies de primària en un sol centre i no es disposi de secundària; i finalment no es podrà utilitzar la creació d’Instituts Escola en els casos en què es pretengui donar resposta a una escolarització temporal, a curt termini.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Nota Premsa Departament
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC