• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Nova governança de l'FMC 2015-2019. Estructura Bàsica

La Federació de Municipis de Catalunya és una associació plural de dret privat representativa dels governs locals de Catalunya. Les seves finalitats són el foment i la defensa de l'autonomia local, construint espais adequats per a l'intercanvi d'informació sobre temes d'interès a l'agenda local, i promovent la generació de propostes en clau municipalista per defensar l'autonomia municipal.

Per facilitar les seves tasques l'entitat adopta una estructura bàsica mitjançant comissions sectorials corresponents als àmbits de l'activitat, que són un espai de trobada d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, on s'analitzen, juntament amb tècnics i tècniques, i experts, els assumptes en els quals estan especialitzades. El Comitè Executiu de 27 de novembre de 2015, i dins el marc d'una nova governança de l'entitat 2015-2019, va acordar l'estructura bàsica dels àmbits sectorials d'activitat de l'FMC, agrupant les àrees de treball en 9 grans àmbits amb la pretensió de focalitzar la seva activitat en els aspectes de major utilitat per als reptes presents i futurs dels governs locals de Catalunya, tenint present la necessitat d'una nova definició del marc jurídic i financer del sector públic local i el context en el qual s'han d'abordar les reformes.


1)   ÀMBIT DE BON GOVERN I INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA
  Participació ciutadana, democràcia local, polítiques de transparència i bon govern. Reformes institucionals del govern. Règim Electoral. Estatut dels Electes Locals. UE. Adaptació de Directives Comunitàries.

2)   ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
  Educació, Serveis socials, Salut, Consum; polítiques públiques per a la infància i la gent gran; igualtat de gènere; habitatge social; polítiques per a la igualtat; immigració i nova ciutadania.

3)   ÀMBIT DE SERVEIS ECONÒMICS
  Hisenda, Finançament Local, Economia, Pressupostos. Relacions i seguiment de l'activitat econòmic-financera i participació en els ingressos de les AA.PP. Funció Pública; Relacions col·lectives.

4)   ÀMBIT DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS URBANS
  Territori, Urbanisme, Habitatge, sostenibilitat, Medi Ambient, medi urbà i medi natural. Transport. Infraestructures; Aigua, residus i neteja, polítiques ambientals; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Eficiència energètica/estalvi energètic.

5)   ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
  Polítiques d'ocupació; SOC; Atenció especifica a l'atur juvenil i majors de 55 anys; Promoció Econòmica; Comerç; Fires i Mercats, Turisme, Indústria.

6)   ÀMBIT DE PREVENCIÓ I SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL
  Seguretat ciutadana, prevenció, trànsit i plans de seguretat viària; Sistema de policia de Catalunya, regulació usos dels espais públics i Policies Locals, Juntes Locals de Seguretat, Plans de Protecció civil al territori, relacions amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

7)   ÀMBIT DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS
  Museus, biblioteques, cultura popular, patrimoni històric-cultural; Jornades Europees del Patrimoni; Programes Culturals, Festes tradicionals; Polítiques públiques adreçades a la joventut; programes promoció esport, equipaments esportius.

8)   ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
  Petits municipis, Consells Comarcals, seguiment de les alteracions del mapa local; equilibri territorial; Comissió de Delimitació Territorial.

9)   ÀMBIT DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
  Cooperació al desenvolupament; promoció de Programes de Solidaritat; Sensibilització; Ajut al Refugiat; Ajuts humanitaris; Defensa justícia social. Cooperació a la descentralització; Programes europeus i internacionals de Cooperació.

Els 9 àmbits sectorialsBANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC