• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Estatuts de l'FMC


CAPÍTOL 1. Denominació

Article 1. Objecte
1. La Federació de Municipis de Catalunya és una associació formada pels municipis i per altres entitats locals que voluntàriament ho decideixin, per a la defensa i la promoció de les autonomies locals, d'acord amb el que està previst a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia.
2. La Federació de Municipis de Catalunya actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques.
3. La Federació de Municipis de Catalunya és una associació plural que aplega les administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme.

Article 2. Lloc
1. La Federació de Municipis de Catalunya desenvoluparà les seves activitats a Catalunya, sens perjudici de les que exerceixi en altres indrets, si així ho exigeix la defensa i la promoció dels seus fins.
2. Segons les formes que es convinguin, la Federació de Municipis de Catalunya mantindrà relacions de cooperació amb altres associacions similars que es constitueixin a l'Estat espanyol.
3. La Federació de Municipis de Catalunya podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de col·laboració amb les associacions internacionals que tinguin finalitats anàlogues.
4. La Federació de Municipis de Catalunya establirà les relacions corresponents amb les entitats especialitzades que agrupin les entitats locals amb una finalitat sectorial, quan aquestes assoleixin les condicions de representativitat i garantia suficients. L'FMC podrà delegar en aquestes entitats la representació que li és pròpia, sense renúncia a formular els posicionaments que entengui oportuns en cada cas.

Article 3. Durada
La Federació de Municipis de Catalunya té una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis.

Article 4. Personalitat jurídica
La Federació de Municipis de Catalunya té personalitat jurídica i capacitat d'obrar sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin d'aplicació, i pels presents Estatuts.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 2. Finalitats

Article 5. Finalitats
Les finalitats de la Federació són les següents:
a) Foment i defensa de l'autonomia dels municipis i altres entitats locals.
b) Representació dels interessos genèrics de les col·lectivitats locals davant les instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives.
c) Promoció d'estudis sobre problemes i qüestions municipals.
d) Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la participació dels ciutadans.

Article 6. Capacitat
Per a la realització de les finalitats esmentades la Federació:
a) Estableix les estructures organitzatives pertinents.
b) Facilita l'intercanvi d'informació sobre temes locals.
c) Constitueix serveis d'assessorament per als seus membres.
d) Organitza reunions, seminaris i congressos.
e) Participa en reunions o sessions.
f) Es dirigeix als poders públics i intervé, amb caràcter consultiu, si s'escau, en la formulació dels projectes oficials que es refereixen a les autonomies locals.
g) Promou publicacions.
h) Realitza qualsevol altra activitat permesa per les lleis.

  tornar a l'índex...

CAPÍTOL 3. Seu

Article 7. Seu
1. El domicili de la Federació de Municipis de Catalunya radicarà a la ciutat de Barcelona, a la Via Laietana núm. 33, 6è pis. El Comitè Executiu podrà decidir el seu trasllat dins de la mateixa localitat. Per traslladar-lo a una altra localitat de Catalunya, caldrà l'acord de l'Assemblea General. En ambdós casos, se'n donarà coneixement a l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya.
2. Els òrgans de la Federació es podran reunir presencialment a qualsevol municipi de Catalunya. També es podran reunir electrònicament i telemàticament.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 4. Membres

Article 8. Membres
1. Podran ser membres d'aquesta Federació tots els municipis i altres entitats locals de Catalunya que estiguin interessades en les seves finalitats.
2. Els municipis i les altres entitats locals interessades hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple i comunicar-ho formalment a la Secretaria General de la Federació de Municipis de Catalunya. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts.

Article 9. Ingrés
L'ingrés haurà de ser sol·licitat per l'alcalde/essa o president/a mitjançant un escrit dirigit a la Presidència de la Federació, el qual en donarà compte al Comitè Executiu, qui acordarà accedint o denegant l'admissió, sense possibilitat de recurs contra el seu acord.

Article 10. Renúncia
Qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la baixa de l'entitat, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de l'acord corresponent. L'acord de baixa s'haurà d'adoptar per acord plenari del municipi o entitat local interessada.

Article 11. Afiliació a entitats d'àmbit territorial superior
1. La condició de membre de la Federació de Municipis de Catalunya no és excloent respecte de l'afiliació a altres entitats amb finalitats anàlogues del mateix àmbit territorial.
2. L'afiliació a entitats d'àmbit territorial superior s'articularà per mitjà de la mateixa Federació de Municipis de Catalunya.

Article 12. Drets dels adherits
Els membres de la Federació de Municipis de Catalunya tindran els drets següents:
a) Prendre part en totes les activitats que organitzi la Federació.
b) Exercir els drets de veu i vot a les assemblees generals.
c) Fer ús de la insígnia o emblema que la Federació estableixi com a distintiu dels seus socis.
d) Disposar d'un exemplar d'aquests Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius.
e) Tenir coneixement directe de l'execució dels pressupostos de la Federació.
f) Tenir accés als arxius i als registres de documents de la Federació.
g) Recórrer a la Presidència i al Comitè Executiu, segons els casos, quan estimin que els seus drets han estat vulnerats, sens perjudici de la impugnació d'acords que puguin formular legalment.
h) Ésser informats de la marxa de la Federació.
i) Impugnar els acords de l'Assemblea General, del Comitè Executiu.
j) Donar-se de baixa de l'entitat lliurement.
k) Ésser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells i ésser informats abans dels fets que provoquin aquestes mesures. L'acord d'imposició de la mesura haurà de ser motivat.

Article 13. Obligacions dels adherits
Són obligacions de tots els socis:
a) Acatar les prescripcions contingudes en aquests Estatuts i els acords vàlids adoptats per l'Assemblea General i pel Comitè Executiu.
b) Abonar les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries que acordi l'Assemblea General.

Article 14. Suspensió de la condició de membre
L'Assemblea pot suspendre la condició de membre de la Federació el municipi o l'entitat local que no hagi fet l'abonament de les seves quotes endarrerides.

Article 15. Àmbit d'aplicació
El que disposa aquest capítol és d'aplicació als municipis i a les altres entitats locals que, d'acord amb l'article 1.1 d'aquests Estatuts, acordin adherir-se a la Federació.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 5. Seccions i comissions de la Federació

Article 16. Constitució de seccions i comissions
La Federació es podrà estructurar en seccions que agrupin municipis i altres entitats locals de característiques comunes. També podrà crear comissions per a temes específics.

Article 17. Règim de les seccions
1. Les seccions agruparan els municipis o altres entitats locals membres de la Federació afectats per problemes específics idèntics i tindran per objecte la promoció d'aquests interessos específics.
2. Les seccions seran creades per l'Assemblea, que en fixarà el seu règim i en nomenarà, d'entre els alcaldes/es o presidents/tes dels ens locals interessats, i la Presidència.

Article 18. Règim de les comissions sectorials
1. El Comitè Executiu, a proposta pròpia o d'un col·lectiu de municipis amb una problemàtica definida i comuna, podrà crear comissions sectorials i ponències especials per estudiar temes concrets o sectors de la problemàtica municipal.
2. Les comissions i les ponències no tindran competències decisòries pròpies i actuaran per delegació del Comitè Executiu.
3. Cada comissió o ponència serà presidida per un membre del Comitè Executiu estarà formada per representants dels municipis de la Federació o altres persones que nomeni el Comitè Executiu.
4. El Comitè Executiu podrà nomenar com a ponent un/a alcalde/essa o un càrrec electe per tal d'informar davant el Comitè Executiu de qüestions específiques.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 6. Estructura orgànica

Article 19. Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la Federació són els següents:
a) Assemblea General.
b) Comitè Executiu.
c) Presidència i Vicepresidència.
d) Secretaria General.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 7. L'Assemblea General

Article 20. Membres
1. L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada municipi estarà representat pel seu alcalde/alcaldessa o pel regidor/a en qui delegui.
2. Els vots que cada municipi tindrà a l'Assemblea, seran en funció del nombre d'habitants segons l'últim padró oficial i seguint l'escala següent:
Municipis fins a 5.000 habitants: 1 vot
Municipis de 5.001 a 10.000 h. 2 vots
Municipis de 10.001 a 20.000 h. 4 vots
Municipis de 20.001 a 50.000 h. 5 vots
Municipis de 50.001 a 100.000 h. 7 vots
Els municipis amb població superior a 100.000 habitants tindran un vot més per cada 50.000 habitants o fracció.
3. Els municipis amb menys de 5.000 habitants podran delegar el vot en els representants d'un altre municipi. No obstant això, cap membre de l'Assemblea podrà representar més de cinc municipis.
4. També formen part de l'Assemblea els representants de les altres entitats locals adherides a la Federació, que tindran els mateixos vots que el municipi capital de l'àmbit territorial que representen.

Article 21. Periodicitat i convocatòria
1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada per la Presidència, com a mínim un cop a l'any, en tot cas per aprovar la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. L'Assemblea es convocarà sempre després de les eleccions municipals amb l'objecte d'aprovar la renovació dels òrgans de govern. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Comitè Executiu o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia s'haurà d'enviar, com a mínim, amb quinze dies d'antelació.
En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les qüestions concretes que han motivat la convocatòria.
En cas d'urgència, es podrà convocar la sessió amb una antelació de setanta-dues hores.
3. L'Assemblea es constituirà vàlidament sigui quin sigui el nombre d'associats presents o representats.
4. La convocatòria haurà d'enviar-se per escrit, indicant el lloc, la data i l'hora de la reunió.

Article 22. Règim d'adopció dels acords
1. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels associats per acordar la dissolució de la Federació.
2. En cas d'empat, decidirà el vot de la Presidència de l'Assemblea.

Article 23. Règim de les votacions
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per cada representant.
2. Si així ho demana un 10 per cent dels vots representats, segons la proporció que estableix l'article vint anterior, les votacions seran nominals, i en aquest cas es computarà l'esmentada proporció de vots.
3. Les votacions seran secretes si així ho acorda la Mesa o ho demana el 10 per cent dels vots representats a l'Assemblea, segons la proporció que estableix l'article vint. En aquest cas, es computarà l'esmentada proporció de vots.

Article 24. Mesa de l'Assemblea
1. Les reunions de l'Assemblea seran dirigides per una Mesa. Aquesta Mesa serà elegida a aquest únic efecte en començar les sessions, d'acord amb el Reglament aprovat per la mateixa Assemblea.
2. Presidiran la constitució de l'Assemblea la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria General de la Federació, que posaran a votació de l'Assemblea el seu ordre del dia, el Reglament i els membres de la Mesa.

Article 25. Atribucions
Correspon a l'Assemblea de la Federació:
a) Aprovar els objectius i els criteris generals d'actuació.
b) Aprovar, si s'escau, la gestió del Comitè Executiu, el pressupost, la memòria d'activitats i els comptes anuals.
c) Elegir i separar els membres del Comitè Executiu.
d) Modificar els Estatuts.
e) Aprovar les quotes o altres possibles mecanismes de finançament.
f) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de la Federació.
g) Acordar l'ingrés i la baixa en altres federacions o confederacions.
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament intern de funcionament de l'Assemblea i les seves modificacions.
j) Aprovar o ratificar la baixa disciplinària dels associats.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 8. El Comitè Executiu

Article 26. Composició
1. El Comitè Executiu estarà integrat per la Presidència, les Vicepresidències i pels Vocals que nomena l'Assemblea. En qualsevol cas, els membres del Comitè Executiu hauran de tenir la condició d'alcalde o alcaldessa dels ens locals associats o ser alcalde o alcaldessa i ostentar la presidència de l'ens local associat. En cap cas, el Comitè Executiu tindrà més de trenta membres electes.
2. També seran membres nats del Comitè Executiu les persones que han ocupat el càrrec de President de l'FMC, mentre tinguin la condició d'alcalde/ssa o president/a d'una entitat local associada.
3. L'Assemblea elegirà la Presidència, les Vicepresidències i els Vocals del Comitè Executiu d'entre els seus membres, en la primera sessió que celebri de renovació de càrrecs.

Article 27. Règim de reunions, convocatòria i votació
1. El Comitè Executiu es reunirà, convocat per la Presidència, com a mínim una vegada cada mes. També ho farà, a petició raonada de, com a mínim, un 10 per cent dels seus membres, en sessió extraordinària.
2. La convocatòria s'haurà d'enviar per escrit, indicant el lloc, la data i l'hora de la reunió.
3. Per constituir-se vàlidament caldrà l'assistència, com a mínim, d'un terç dels seus membres. En qualsevol cas, caldrà l'assistència de la Presidència o de qui la substitueixi.
4. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots, i a cada membre li correspondrà un vot, excepte la Secretaria General i la Secretaria General Adjunta que no tenen vot. En cas d'empat, decidirà el vot de la Presidència.
5. La Presidència de l'FMC podrà convidar els presidents/tes o representants dels organismes sectorials de representació local a participar a totes les sessions del Comitè Executiu, amb veu però sense vot.

Article 28. Mandat i pèrdua de la condició
1. Els càrrecs que componen el Comitè Executiu duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser objecte de reeleccions successives.
2. Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Comitè Executiu pels motius següents:
a) Mort o declaració d'absència.
b) Pèrdua de la condició d'alcalde o alcaldessa.
c) Incapacitat o inhabilitació per l'exercici de càrrec públic.
d) Renúncia o dimissió, presentada per escrit a la Presidència, amb el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual pertany el càrrec dimissionari.
e) Destitució per acord de l'Assemblea en exercici de l'acció de responsabilitat.
3. En cas de vacant, la Presidència assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia el membre cessat en el Comitè Executiu i proposarà, en el termini màxim d'un mes. El membre que ocupi el càrrec vacant ho farà fins a l'Assemblea següent.
4. El càrrecs que componen el Comitè Executiu tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de l'entitat i de participar en les deliberacions i en l'adopció dels acords. Igualment tenen l'obligació de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l'entitat, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Article 29. Atribucions i delegació
Les atribucions del Comitè Executiu són les següents:
a) Executar els acords de l'Assemblea.
b) Administrar el patrimoni.
c) Dirigir la realització d'estudis.
d) Orientar les publicacions.
e) Mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions.
f) Dirigir els serveis i la gestió pressupostària.
g) Donar compte a l'Assemblea de la admissió de nous membres.
h) Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa.
i) Elaborar el pressupost i els comptes anuals
j) Establir els criteris per determinar el règim de dedicació i la retribució de la Presidència, de la Secretaria General i dels membres del Comitè Executiu que tinguin una relació contractual amb l'FMC, així com dels càrrecs d'alta direcció que, si escau, siguin nomenats pel mateix Comitè Executiu.
k) Aprovar l'import de les indemnitzacions per assistència al Comitè Executiu i als altres òrgans col·legiats de l'FMC, així com els criteris d'abonament de les despeses justificades dels seus membres.
2. El Comitè Executiu pot delegar les seves atribucions amb la finalitat d'agilitar les seves funcions.
3. El Comitè Executiu podrà acordar la constitució d'un òrgan delegat, amb caràcter permanent, que rebrà la denominació de “Comissió de Presidència”, amb la següent composició:
a) La Presidència de l'FMC; i,
b) Les Vicepresidències de l'FMC.
La Comissió de Presidència es reunirà amb periodicitat mensual, prèvia convocatòria de la Presidència. A les reunions també hi assistirà la Secretaria General i les Secretaries Generals Adjuntes, amb veu però sense vot, i aquelles persones que, a criteri de la Presidència de l'FMC sigui necessari la seva presència per la naturalesa dels temes a tractar. Els acords d'aquesta Comissió es prendran per majoria, i la Presidència de l'FMC n'ostentarà el vot de qualitat. Dels acords que s'aprovin, se'n donarà compte al Comitè Executiu.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 9. La Presidència

Article 30. Sistema d'elecció
1. La Presidència de la Federació serà elegida per l'Assemblea que se celebri amb posterioritat a les eleccions municipals. En el mateix acte s'elegiran les Vicepresidències que substituiran a la Presidència en cas d'absència i als quals se les podrà delegar, en casos concrets, l'exercici de les seves atribucions.
2. Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències i les vocalies del Comitè Executiu.

Article 31. Atribucions
1. La Presidència de la Federació ho serà també del Comitè Executiu i tindrà les atribucions següents:
a) Representar legalment la Federació.
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Comitè Executiu, dirigir les seves deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat.
c) Convocar l'Assemblea General.
d) Proposar el pla d'activitats de la Federació a l'Assemblea General.
e) Ordenar els pagaments vàlidament.
f) Executar els acords del Comitè Executiu i, en el seu cas, de l'Assemblea.
g) Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi la Federació en defensa dels interessos generals de les col·lectivitats locals.
h) Les altres que corresponguin a la Federació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan per aquests Estatuts, donant compte del seu exercici al Comitè Executiu i a l'Assemblea.
2. En cas d'urgència, la Presidència podrà prendre acords en qüestions reservades al Comitè Executiu, que després hauran de ser ratificats per aquest òrgan.

Article 32. Mandat i pèrdua de la condició
1. El període de mandat de la Presidència i de les Vicepresidències serà de quatre anys i podran ser reelegits diverses vegades.
2. Durant aquest mandat, la Presidència cessarà pels motius següents:
a) Mort o declaració d'absència.
b) Incapacitat o inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic.
c) Dimissió voluntària, comunicada per escrit a la Secretaria General.
d) Per haver estat destituïda per l'Assemblea, en sessió convocada a aquest únic efecte, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment per la Vicepresidència primera, que convocarà l'Assemblea perquè es reuneixi en el termini de 30 dies després d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte d'elegir una nova Presidència.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 10. La Secretaria General

Article 33. Nomenament
1. Per assegurar directament el funcionament del servei de la Federació i facilitar la vida associativa el Comitè Executiu designarà un Secretari General.
2. La Secretaria General actuarà sota la dependència de la Presidència i del Comitè Executiu.
3. El Secretari General exercirà també les funcions de secretari del Comitè Executiu, amb veu però sense vot.

Article 34. Atribucions
1. La Secretaria General tindrà les atribucions següents:
a) Direcció dels serveis tècnics i administratius de la Federació.
b) Convocatòria, per encàrrec de la Presidència respectiva, de les sessions del Comitè Executiu i de les comissions sectorials.
c) Preparació, sota la direcció de la Presidència, de l'ordre del dia i la documentació relativa a les reunions del Comitè Executiu, i aixecar acta de les mateixes.
d) Custòdia i manteniment del registre i de l'arxiu general de la Federació.
e) Cap del personal que treballa en els serveis de la Federació.
f) La tresoreria i la comptabilitat de la Federació.
g) Representació de l'entitat en el gir o tràfic mercantil.
h) Les altres que li delegui la Presidència.
2. La Secretaria General podrà delegar les seves funcions en un treballador de la Federació, d'acord amb la Presidència.

Article 35. Mandat i pèrdua de la condició
1. La durada del mandat de la Secretaria General serà de quatre anys i podrà ser nomenat repetides vegades.
2. La Secretaria General perdrà aquesta condició pels motius següents:
a) Mort o declaració d'absència.
b) Incapacitat o inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic.
c) Dimissió, comunicada per escrit a la Presidència.
d) Destitució acordada pel Comitè Executiu o per l'Assemblea, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
3. En cas de vacant, la Secretaria General serà ocupada provisionalment per un treballador de la Federació, nomenat a tal efecte per la Presidència. En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, el Comitè Executiu nomenarà un nou Secretari General.

Article 36. La Secretaria General Adjunta
1. El Comitè Executiu, a proposta de la Presidència, pot acordar l'existència d'una o més Secretaries Generals Adjuntes.
2. El nomenament de la Secretaria General Adjunta serà per un període de temps coincident amb el de la Secretaria General, sens perjudici que se'n pugui acordar el cessament amb anterioritat.
3. A la Secretaria General Adjunta li correspondran les atribucions següents:
a) Realitzar les funcions que expressament li delegui la Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Presidència o el Comitè Executiu.
b) Donar suport a la Secretaria General en totes aquelles tasques o activitats que aquesta els hi encomani o els hi delegui.
4. Durant el temps del seu mandat, la Secretaria General adjunta podrà perdre la seva condició per les mateixes causes que la Secretaria General.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 11. Delegacions

Article 37. Delegacions
L'Assemblea podrà crear delegacions de la Federació per a la prestació dels serveis a qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es regularà el seu règim.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 12. Règim econòmic i disciplinari

Article 38. Ingressos
1. Els ingressos de la Federació es componen de:
a) Quotes ordinàries.
b) Aportacions extraordinàries.
c) Subvencions, ajuts i donatius.
d) Rendiments d'activitats, serveis i publicacions.
e) Productes del patrimoni.
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. L'Assemblea fixarà les quotes tenint en compte la població de cada entitat associada.

Article 39. Règim de responsabilitat
1. Els membres o titulars dels òrgans de govern i totes les persones que actuïn en nom i representació de la Federació respondran davant d'ella, davant dels associats i davant de terceres persones pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.
2. Les persones a què fa referència el paràgraf anterior respondran civilment i administrativament pels actes i omissions realitzats en l'exercici de les seves funcions, i pels acords que haguessin votat, davant de tercers, la Federació i els associats.
3. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i representació respondran tots ells solidàriament pels actes i omissions a què fan referència els apartats anteriors, llevat que es pugui acreditar que no varen participar en la seva aprovació i execució o que expressament s'hi van oposar.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 13. Modificació dels Estatuts

Article 40. Procediment de modificació
1. La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà que aquest punt consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. L'acord d'aprovació haurà d'ésser per majoria simple dels vots socials presents o representats.
2. La convocatòria de l'Assemblea General per adoptar acords de modificació estatutària haurà d'expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.

  tornar a l'índex...
CAPÍTOL 14. Dissolució de la Federació

Article 41. Acord de dissolució
L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea amb aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels representants dels municipis.

Article 42. Comissió Liquidadora
1. En cas de dissolució de la Federació, l'Assemblea General que ho hagi acordat nomenarà una Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres.
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de la Federació i, una vegada satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de qualsevol altra associació similar o de caràcter benefico-cultural, que existeixi legalment en el moment de la dissolució.

  tornar a l'índex...
Disposicions addicionals

Primera. Adaptació del mandat ordinari
El període de quatre anys previst com a mandat ordinari per al Comitè Executiu, la Presidència i la Secretaria General, serà modificat en cas que canviï el mandat de les autoritats locals, adaptant-lo al nou període.

Segona. Comissió Gestora
1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals Generals, es dissoldran automàticament, el mateix dia de la constitució dels nous Consistoris, i el Comitè Executiu de la Federació i la Presidència convocarà la Comissió Gestora a què es refereix l'apartat següent, perquè es reuneixi en els cinc dies següents al de l'esmentada dissolució. La Presidència cessarà en l'acte de constitució de la Comissió Gestora.
2. Dissolt el Comitè Executiu pel motiu previst en l'apartat anterior, els alcaldes/ses dels municipis que n'eren membres es constitueixen en Comissió Gestora, assumint les funcions que aquests Estatuts atorguen al Comitè Executiu, i a la Presidència. Els membres de la Comissió Gestora no perden llur condició fins a la constitució de la nova Assemblea General. Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar una Presidència, d'entre els seus membres.
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, que s'haurà de reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada Comissió.

  tornar a l'índex...
Disposicions finals

Disposició final única. Reglament de Règim interior
L'Assemblea General podrà aprovar un Reglament de Règim Interior i les altres disposicions oportunes per al desenvolupament d'aquests Estatuts.

  tornar a l'índex...