La presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, acompanyada pels vicepresidents Lluís Mijoler i Marc Solsona, alcaldes del Prat de Llobregat i de Mollerussa respectivament, la secretària general adjunta Susanna Mérida i el cap de Presidència, Jordi Seguer, van mantenir ahir una reunió amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, Eusebi Campdepadrós, secretari per a l'Administració de Justícia, i Jordi Font, cap de gabinet de la consellera, que va servir per exposar diverses preocupacions dels ajuntaments en temes tan importants com els llançaments judicials, el lloguer de les zones tensionades, la situació dels menors no acompanyats, les immatriculacions i els jutjats de pau


11/05/2022

Pel que fa als llançaments judicials, i el nou protocol que s’està treballant des de la conselleria, l’FMC va demanar que els ajuntaments puguin ser els primers a disposar de la informació per poder actuar. També es va posar en valor la importància de la mediació, però perquè aquesta es pugui desenvolupar adequadament per part dels ens locals cal que vingui sempre acompanyada dels recursos adients. Aquestes i altres qüestions es van recollir en un document que l’FMC va traslladar al Departament, i que sol·licitem que es tinguin en consideració. Per contra, també es fa afegir que en tots aquells procediments en què no hi hagi vulnerabilitat, en concret les ocupacions il·legals, fins i tot les que tenen a veure amb activitats il·lícites, s’haurien d’executar els llançaments al més aviat possible.

Quant al lloguer de les zones tensionades, demanem canvis legislatius que permetin un règim de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, i modificacions en el Codi civil espanyol, concretament en l’articulat que fa referència a l’establiment per part dels contractants dels pactes, clàusules i condicions que considerin convenients amb els límits de les lleis, la moral i l’ordre públic. El Departament va avançar que s’està treballant en l’elaboració d’una Llei d’arrendaments de Catalunya que doni resposta a algunes de les necessitats específiques de regulació.

Sobre la situació dels menors no acompanyats, els representants de l’FMC van constatar que és necessari redissenyar un model d’intervenció entre les administracions i entre els diversos sectors, que hauria d’estar més centrat en la persona, amb garanties d’empoderament dels joves migrats sense referents familiars. Això s’hauria de fer mitjançant professionals preparats i ben remunerats que farien el seguiment, donant solidesa al servei i al sistema. També s’hauria de reconduir el sistema actual d’acollida establint una nova traçabilitat de ruta, des de la incorporació del menor dins del sistema de protecció fins a la seva sortida al món laboral, apostant per la formació i adquisició d’hàbits, amb un seguiment i un acompanyament amb compromís de totes les administracions i els agents socials i econòmics. Des de l’FMC considerem que s’han de preveure totes aquelles actuacions per abordar el sensellarisme orientades a adolescents i joves migrats que queden fora de qualsevol sistema i passen a viure en una situació de vulnerabilitat severa.

En el tema d’immatriculacions, vam traslladar les reclamacions fetes per les agrupacions de micropobles i de la unió de pagesos, amb la col·laboració de les entitats municipalistes, en el sentit de la necessitat de poder identificar totes les finques immatriculades de Catalunya. Per treballar aquest tema, des de l’FMC hem reivindicat la creació d’una comissió mixta entre els departaments de Cultura i de Justícia amb les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Associació de Micropobles de Catalunya i Unió de Pagesos, i mantenir una reunió amb la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya.

Finalment, l’FMC va traslladar la preocupació sobre la intenció de suprimir els jutjats de pau i es va destacar la bona tasca que realitzen, alhora que estalvien molts recursos a la justícia. La consellera va explicar que la Llei d’eficiència administrativa que s’està elaborant en l’àmbit estatal preveu substituir els jutjats de pau per oficines municipals, però que des del govern de Catalunya s’està en absolut desacord i que estan treballant per fer-ne la defensa.