En la sessió que s’està celebrant aquest matí també es posa a debat el règim electoral local i la transacció judicial en l’àmbit de l’urbanisme


05/05/2023

La primera ponent ha estat Immaculada Revuelta Pérez, professora de Dret Administratiu de la Universitat de València. En la seva ponència ha exposat les relacions que s’estableixen entre les ordenances i la qualitat normativa; en concret, ha parlat de les consideracions generals de la política de millora regulatòria i les normes locals, dels principals desenvolupaments legislatius sobre la potestat normativa (local), dels límits derivats de la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat i de l'impacte en l'administració local dels instruments de qualitat normativa.

Per parlar del règim diisciplinari dels empleats públics, comptem amb Joan Manel Trayter, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que explica l’origen històric del règim disciplinari, els principis substantius de la potestat disciplinària dels empleats públics les regles procedimentals i l’executivitat i els recursos.

A continuació, Ignacio Gutiérrez Casillas, cap del Departament d'Assessorament Jurídic-Electoral de la Junta Electoral Central, fa una anàlisi del sistema d’elecció de les entitats locals: eleccions municipals, eleccions als cabildos insulars canaris i eleccions dels diputats provincials. Per acabar, Héctor García Morago, magistrat de la Secció 1a de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya, explica les observacions sobre la transacció judicial en l’àmbit de l’urbanisme (art. 77 LJCA).

Recordem que aquesta sessió ha estat la penúltima de l’edició 2022-2023 del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunua. El divendres 9 de juny tindrà lloc la darrera sessió de cloenda, dedicada a la legislació de l'habitatge: novetats i qüestions rellevants i a l’espai públic i les ordenances locals.