ODS número 10: Reducció de les desigualtats

A mesura que es generalitzen els serveis públics en línia (fins i tot en àmbits tan bàsics com la sanitat, l'educació o els serveis socials) també s'incrementen els riscos d'excloure ciutadans i ciutadanes que, ja sigui per manca de capacitat econòmica o de coneixements digitals, tenen dificultats per accedir-hi. Un exemple molt clar ha estat el procés de vacunació per la COVID-19 que, tant els avisos com el sistema per demanar cita s'han gestionat fonamentalment a través de mitjans electrònics i això ha suposat un gran obstacle per a molts col·lectius especialment vulnerables


18/05/2023

Lluitar contra les fractures digitals requereix una atenció proactiva i un esforç d'inversió, sobretot per part dels ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania, partint de la base que les telecomunicacions han deixat de ser un luxe per esdevenir una necessitat bàsica (com ho són l'abastiment d'aigua, el subministrament d'energia o el transport públic).

En aquest sentit cal, sobretot, centrar els esforços en: 1) garantir la disponibilitat universal de serveis de banda ampla, 2) facilitar l'accés a dispositius electrònics, 3) instal·lar les infraestructures necessàries per assegurar que les telecomunicacions de banda ampla arriben a tots els barris i a tot el territori, i 4) oferir formació d'alfabetització digital i serveis d’ajuda adaptats als col·lectius que ho necessitin.