ODS número 3: Salut i Benestar i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

El sobrepès o l'obesitat afecten, de mitjana, la meitat de la població dels països de l'OCDE, un fet que té una repercussió directa en la qualitat de vida i també en les taxes de mortalitat
Per combatre aquest problema la majoria de governs de l’OCDE han posat en marxa plans i mesures de diversa tipologia per afavorir l'extensió d'estils de vida saludables: des d'etiquetatge dels aliments per promoure dietes més sanes fins a la millora de l'accés a espais verds, passant per l’organització d'activitats esportives, l'establiment d'impostos als aliments més perjudicials (com el sucre o els greixos), l'assessorament nutricional o la prohibició de venda dels aliments més nocius en llocs amb presència d'infants o joves


23/10/2023

L'anàlisi de bones pràctiques adoptades per governs de l'OCDE en aquesta matèria posa de manifest que, si bé la majoria de mesures tenen un impacte positiu sobre la salut pública, les més efectives són les estratègies de tipus integral i "de proximitat”; per tant, en les que el món local hi té un paper molt rellevant, com per exemple: la construcció de carrils bici combinada amb mesures de penalització de l'ús del cotxe, la campanyes per afavorir els estils de vida actius complementades amb inversions per facilitar l'accés a espais verds i amb programes educatius, la creació d'impostos per gravar aliments poc saludables combinant-ho amb l'etiquetatge d'aliments en funció de la seva saludabilitat i amb l'oferta de serveis d'assessorament dietètic, o la posada en marxa de programes de prescripció d'activitat física als serveis d'assistència primària juntament amb l’habilitació d'aplicacions de mòbil d'informació dietètica i amb l'impuls de programes comunitaris de vida saludable.

A destacar també, com a factors d'èxit a l’hora d’adoptar estratègies en aquesta matèria, la focalització d'algunes de les mesures en col·lectius específics (joves, infants, gent gran, treballadors/es, etc.), l'adopció d'estratègies d'equitat (està molt demostrada la desigualtat social existent en matèria de vida saludable i, per tant, és important incorporar eines de discriminació positiva dels grups socials desafavorits) o la implicació i l'empoderament dels mateixos destinataris en el disseny de les intervencions.