El Ministeri de Treball i Economia Social ha aprovat quines són aquestes (Ordre TES/106/2024)


15/02/2024

El Ministeri de Treball i Economia Social ha aprovat l'Ordre TES/106/2024, de 8 de febrer, que determina les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) durant el període de programació 2021-2027. 

L'Ordre recull criteris generals de subvencionabilitat i criteris específics que han de complir determinades despeses per a poder ser objecte de cofinançament a càrrec del FSE+. Aquesta normativa serà d'aplicació a les despeses de les operacions, enteses com a projectes, contractes, acció o grups de projectes seleccionats en el marc dels programes cofinançats pel FSE+ durant el període de programació 2021-2027 al conjunt de l'Estat espanyol.

La contribució del FSE+ s'utilitzarà per a prestar ajuts als beneficiaris en forma de subvencions, instruments financers, premis o una combinació de modalitats. 

Pel que fa als criteris generals de subvencionabilitat, cal tenir en compte que les despeses que cobreix el FSE+ hauran de correspondre de manera indubtable a operacions seleccionades per l'Autoritat de Gestió o pels Organismes Intermedis del Programa que es tracti.

En tot cas, seran subvencionables, respectant les condicions que recull l'Ordre: 
 • Les despeses de personal. 
 • Les despeses indirectes, només quan es tracti de reemborsament de despeses calculades mitjançant opcions de despeses simplificades que tinguin la forma de despeses unitàries. 
 • Les contribucions en espècies. 
 • Les despeses de depreciació.
 • Les despeses financeres i legals.
 • L'arrendament financer. 
 • La subcontractació.  
 • Les operacions forma de la zona d'intervenció del Programa.
 • L'assignació de despeses a categories de regions en programes estatals.  
No seran subvencionables les següents despeses: 
 • Els interessos de deute, excepte en el cas de subvencions concedides en forma de bonificacions d'interessos o subvencions de comissions de garantia.
 • L'adquisició de terrenys i béns immobles, així com d'infraestructura.
 • L'adquisició de mobiliari, equips i vehicles, excepte quan aquesta adquisició sigui necessària per a la consecució de l'objectiu de l'operació. 
 • L'impost sobre el valor afegit (IVA) per a les operacions que tinguin un cost total d'almenys 5 milions d'euros, quan aquests siguin recuperables. 
 • Els interessos de mora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.
 • Les despeses derivades de procediments judicials.
Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 13 de febrer 2024.