El marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


06/03/2024

La Diputació de Lleida ha publicat la convocatòria d'ajuts per a la digitalització dels establiments d'allotjament turístics, càmpings i establiments de Turisme Rural. Aquesta convocatòria forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí "Naturalment Lleida", un projecte de la mateixa Diputació i el seu Patronat de Turisme, finançat amb 3,5 milions d'euros provinents dels fons Next Generation EU.  

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.  

L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és corregir una de les debilitats identificades en el procés de planificació turística del territori com és la desigual digitalització de les empreses turístiques lleidatanes. Aquesta debilitat afecta de forma més important als petits establiments ubicats en zones rurals i, per tant, són els que requereixen un major suport en la millora de la seva competitivitat mitjançant, precisament, la digitalització. 

Els projectes presentats han d'estar vinculats a alguna de les següents actuacions:
  • Creació de pàgines web amb motor de reserves 
  • Implementació xatbots 
  • Implementació de realitat virtual, Visites virtuals i tours de 360 graus
  • Automatització de la comunicació amb els hostes 
  • Software i maquinari relacionat amb l'aplicació d'Internet de les coses (IoT) 
  • Aplicacions mòbils 
  • Eines tecnològiques per difusió dels atractius turístics propers 
Les entitats beneficiàries dels ajuts podran ser les persones físiques o jurídiques, amb domicili social i centre de treball en les comarques de Lleida, inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya com a establiments hotelers, establiments d'apartaments turístics, establiments de càmping o establiments de turisme rural.  

La quantia de la convocatòria d'ajuts és de 200.000 euros.  

La subvenció màxima a atorgar serà del 50% de les despeses i/o inversions realitzades, amb un màxim de 10.000 euros per sol·licitud, que correspondria a una despesa i/o inversió de 20.000 euros. 

Les sol·licituds es resoldran conforme el nombre de tecnologies aplicades, la mida de l'establiment (com més petit, més puntuació) i la mida del municipi on s'ubiqui (com més petit en població, més puntuació). 
 
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de la publicació de la convocatòria al BOP (publicada el 4 de març de 2024).  

La sol·licitud de subvenció es farà per mitjà d'un formulari adreça a la Presidència de la Diputació de Lleida, d'acord amb el model que es troba a la web corporativa (aquí), que haurà de ser omplert electrònicament.

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 4 de març 2024.