En la penúltima sessió del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya que s’està celebrant aquest matí, estem abordant els problemes i solucions que les administracions locals s’han trobat amb la Llei de subvencions estatal, recapitulant els aspectes més destacables i també els més problemàtics del règim jurídic previst

L’altra ponència central aprofundeix en la relació entre algorismes, administració pública i control


10/05/2024

El primer ponent d’avui, German Fernández Farreres, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid, ha formulat una reflexió general sobre el que, després de vint anys de vigència, ha suposat la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei, per a la racionalització d’una. cada vegada més important i delicada, parcel·la d’actuació de les administracions públiques. Així, ha exposat les línies mestres de la llei i el que ha representat d’avenç i progrés en l’ordenació i disciplina d’una activitat que tradicionalment s’ha situat ‘fora’ de dret.

La segona ponent, Susana de la Sierra Morón, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Castilla-La Mancha, amb la seva ponència ‘Algoritmes, administració pública i control’, planteja, entre d’altres, reflexions sobre com es regulen els procediments administratius, el model de treball públic, la interpretació de les normes, l’actuació administrativa...

Als grups de treball, examinem la reforma laboral: contractes fixos discontinus, a càrrec de Carlos Domínguez Contreras, advocat i professor de dret administratiu; i plantegem els dubtes que poden sorgir de la normativa sobre prevenció i control de la contaminació lumínica a Catalunya i la seva incidència en les competències locals, a càrrec de Sergi Paricio Ferreró, cap del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya.

Recordem que d’aquesta edició del Seminari de Dret Local 2023-2024 ja només queda celebrar la darrera sessió, que tindrà lloc el dia 14 de juny.