Informació de la convocatòria per a enfortir les estructures en fons europeus a institucions de recerca


21/05/2024

Amb un pressupost d'11.900.000 euros i un termini de sol·licitud acaba el 5 de juny del 2024. El govern de l'Estat convoca la convocatòria d'ajuts per a enfortir les estructures en fons europeus a institucions de recerca.

L'objectiu de la convocatòria és reforçar les estructures de les institucions sol·licitants i els coneixements necessaris per a la promoció, preparació i gestió de projectes europeus, amb la finalitat de millorar les seves possibilitats de participació en projectes del Programa Horitzó Europa, així com facilitar els processos d'atracció de talent internacional mitjançant el reforçament de les estructures administratives de les institucions d'R+D.

Per assolir aquests objectius, es distingeixen dues modalitats d'actuació, dirigides a:
a) La preparació i gestió de projectes europeus.
b) Facilitar l'atracció de talent internacional.

Dins de la modalitat de preparació i gestió de projectes europeus, l'objectiu específic de les ajudes és:
- Augmentar la participació de tots els agents del sistema espanyol en projectes i programes internacionals.
- Incrementar el retorn econòmic aconseguit per les entitats espanyoles, a conseqüència d'un major finançament provinent de la Unió Europea per als seus projectes de R+D+I.
- Impulsar el lideratge de les entitats espanyoles en els projectes d'Horitzó Europa.
- Fomentar la internacionalització del personal investigador de les institucions executores de R+D+I.
- Donar suport a l'accés a Horitzó Europa de les entitats espanyoles sense experiència prèvia.

Dins de la modalitat de facilitar l'atracció de talent internacional, l'objectiu específic de les ajudes és:
- Promoure la recerca i captació de talent internacional en les institucions d'R+D.
- Donar suport a la integració i tràmits burocràtics del personal internacional incorporat.

Podran obtenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca i de difusió de coneixement sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que estiguin vàlidament constituïts i tinguin residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i que estiguin necessàriament inclosos en la següent relació:
a) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny.
b) Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i inscrites en el Registre creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
c) Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats de R+D+I.
d) Instituts de recerca sanitària acreditats conforme a l'establert en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària, i normes complementàries.
e) Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica vàlidament inscrits en el moment de la presentació de la sol·licitud en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre d'aquests Centres.
f) Altres centres públics de R+D+I amb personalitat jurídica pròpia que, en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social, tinguin la R+D+I com a activitat principal.
g) Centres privats de R+D+I amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social la R+D+I com a activitat principal.