ODS número 4: Educació de Qualitat i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Les dades mostren de manera persistent xifres preocupants d'abandonament escolar prematur (16,9% dels joves l’any 2022 enfront del 9,7% de mitjana europea) com un dels grans problemes que pateix el sistema educatiu català

Conscients d'això, i malgrat les limitacions competencials i pressupostàries, són molts els ajuntaments i les entitats que estan liderant iniciatives contra aquesta xacra demostrant que no és una fatalitat irresoluble


21/05/2024

Per tal de facilitar l'afrontament d'aquest repte a nivell municipal la Plataforma Zero Abandonament ha identificat 8 mesures que s'han demostrat especialment efectives a l’hora d’articular una estratègia per la reducció de l’abandonament escolar prematur als nostres pobles i ciutats:

1- Comptar amb un fort lideratge polític que prioritzi la lluita contra l'abandonament: amb la ferma voluntat de fer l’abandonament escolar prematur una prioritat per al govern municipal i la regidoria d'educació. Cal fer explícit aquest compromís incorporant-ho al Pla de Mandat i reforçar-lo establint pactes i acords municipals entre les diferents forces polítiques i institucions.

2- Generar un discurs compartit contra l'abandonament a tot el territori: fomentant la comprensió i empatia cap a la problemàtica de l’abandonament escolar amb dades i informació veraç, i impulsant una política de comunicació que permeti compartir una visió integral sobre la Missió Zero Abandonament i que involucri ciutadania i agents socials.

3- Treballar de forma interdisciplinària i interdepartamental: implicant àrees clau com ara Joventut, Serveis Socials i Promoció Econòmica. No només es tracta de focalitzar-se en l’alumnat que està en risc d'abandonar sinó en actuar sobre el conjunt dels factors que hi intervenen.

4- Crear una comunitat adherint agents del territori a la missió zero abandonament: generant consens i compromís social per a la lluita contra l'abandonament escolar i promovent una aliança entre els agents polítics, socials, econòmics i educatius del territori a favor del "Zero Abandonament".

5- Coordinar els agents i recursos per a una major eficiència de les iniciatives: amb mecanismes d’interlocució que assegurin que les iniciatives estiguin coordinades, i elaborant mapes de recursos i actius disponibles per a la lluita contra l'abandonament.

6- Planificar i definir objectius en la lluita contra l'abandonament: realitzant una diagnosi que permeti tenir informació sobre les característiques i l’abast del fenomen al territori (nivell de renda mitjana famílies, % d’alumnat repetidor i d’alumnat de 3r i 4r amb un nivell baix de competències, perfil demogràfic dels i les joves que estan a l’atur, quants centres de màxima complexitat hi ha, oferta d’estudis postobligatoris, recursos disponibles, etc.), definint objectius concrets en col·laboració amb els agents locals, i establint un pla d'acció per assolir els objectius establerts.

7- Assignar recursos específics i personal qualificat i suficient: dedicant un pressupost que permeti disposar dels recursos (econòmics i humans) necessaris per desenvolupar un pla d’acció contra l’abandonament escolar prematur adaptat a les necessitats detectades.

8- Sostenir les accions per reduir l'abandonament escolar prematur: planificant mesures sostenibles en el temps per assegurar resultats duradors més enllà dels canvis polítics que es poden donar en els consistoris.