Resolució de 9 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, publicada al BOE número 101, d'11 d'abril de 2020

10/04/2020

L'augment de la demanda de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans i el risc de salut pública derivat d'un possible desproveïment d'etanol fan necessari actualitzar l'annex de l'Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, per permetre incrementar els mitjans efectius disponibles per evitar els contagis pel COVID-19, que queda redactat en els següents termes:

El bioetanol per al seu ús en solucions i gels hidroalcohòlics de desinfecció de mans haurà de satisfer les següents especificacions:

- Metanol <200 ppm (V / V).

- Acetaldehid <50 ppm (V / V).

- Benzè <2 ppm (V / V).

- Total, d'altres impureses * <3000 ppm.

A més, independentment de l'anterior, la barreja de components carcinogènics total presents al bioetanol ha de ser <0,1%.