El Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, publicat al DOGC número 8109, d'11 d'abril de 2020, té per objecte adoptar mesures determinades per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. S'estructura en quatre capítols, sis articles, set disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals

11/04/2020

El capítol I està dedicat a les mesures pressupostàries, i preveu l'ampliació de crèdits al Fons de Contingència per atendre despesa derivada de la COVID-19, com a mesura temporal i que es prolongarà, d'acord amb la disposició transitòria, fins als dos mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma.

El capítol II està dedicat a les mesures del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya., adreçades a aturar l'impacte negatiu dels sistemes de pagament singularment establerts per a les entitats del SISCAT.

El capítol III, estableix una mesura de caràcter tributari, com és la no aplicació en el cànon repercutit per les entitats subministradores en les seves factures o en el liquidat directament per l'Agència Catalana de l'Aigua corresponents a consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, els mínims específics per establiments hotelers i càmpings (així com a altres allotjaments de curta durada assimilables a aquests), sinó dels generals de 6 m3 mensuals.

El capítol IV, referit a l'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, consistent en atribuir al Departament de Salut les competències que la normativa vigent atribueix a l'Administració de la Generalitat en aquest àmbit, i s'adscriu la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d'Afers Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera. S'estableixen, amb caràcter ampli i no limitatiu, les facultats que pot desplegar el Departament de Salut en exercici d'aquesta nova funció directiva i de coordinació, així com la funció inspectora sobre els centres residencials. També s'estableixen mesures de cooperació amb els ens locals de Catalunya per dur a terme a executar els actes d'intervenció administrativa que, a l'empara de la normativa amunt esmentada, es puguin adoptar davant la situació d'una o unes determinades residències. Finalment, escau concretar les obligacions de subministrament d'informació a complir per part de les residències, amb independència de la seva titularitat pública o privada.

En les disposicions addicional primera a cinquena s'estableix el règim jurídic aplicable al personal que pertany a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Social i Famílies que és objecte d'adscripció al Departament de Salut. I, la disposició addicional sisena estableix el manteniment del caràcter reglamentari que afecta les disposicions del capítol IV.

La disposició addicional setena estableix determinats aclariments quant al termini de vigència de determinades disposicions del DLL 11/2020, de 7 d'abril, i altres de complementàries.

Finalment, la disposició transitòria estableix la vinculació amb caràcter general de les disposicions al període de vigència de l'estat d'alarma, si bé s'estableixen determinades excepcions en relació amb el perllongament de la durada de les mesures imposades.

El decret llei finalitza amb una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC i resta vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat per l'RD 463/2020, llevat d'aquells supòsits en què s'estableixi un altre període de vigència, com ara el previst a l’art. 1 i a la DA 4a que mantindrà la seva vigència fins els dos i sis mesos següents, respectivament, al dia en què s'aixequi l'estat d'alarma.

EL DLL també deroga totes les disposicions de rang igual o inferior que el contradiguin o que s'hi oposi.

Adjuntem una nota informativa elaborada per l'FMC en la que destaquem els aspectes més rellevants d'aquest decret llei que afecten els governs locals, com l'ampliació de crèdits al Fons de Contingència per atendre despesa derivada de la COVID-19, el sistema de pagament d'atenció sanitària, el cànon de l’aigua d’establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada, les mesures organitzatives en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial o de caràcter sanitari i assistencial d'ordenació i coordinació, entre d'altres