L’Ordre SNS/346/2020, publicada al BOE de 16 d’abril, estableix el calendari d’avaluació dels professionals sanitaris en formació: les avaluacions dels residents, qualsevol que sigui l'especialitat en la qual estiguin realitzant la formació sanitària especialitzada i qualsevol que sigui l'any que estiguin cursant, podran iniciar-se a partir del dia de la publicació de la present ordre al BOE. Així mateix, s'estableix com a data final de residència o d'any formatiu el 28 de maig de 2020. Aquest règim no és d’aplicació a les avaluacions d'aquells residents que finalitzin la seva residència o el seu any formatiu amb posterioritat al 28 de maig de 2020

16/04/2020

La present ordre produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.