Resolució de 22 d'abril de 2020 (BOE número 113, de 23 d’abril) de la Direcció general de Cartera Comú de Serveis de el Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d'abril de 2020, que estableix aquests imports màxims

23/04/2020

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, en la reunió del dia 21 d'abril de 2020, va acordar que, en relació amb els productes assenyalats en l'apartat segon.1 de l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per la prevenció de contagis pel COVID-19, cal establir els següents imports màxims de venda a el públic:

1r Mascaretes quirúrgiques d'un sol ús: 0,96 euros / unitat.

2n Mascaretes higièniques: la determinació del seu import màxim es difereix a la propera reunió de la Comissió, a fi d'obtenir més informació sobre els costos de fabricació en el sector tèxtil nacional.

3r Antisèptics de pell sana autoritzats per l'AEMPS: la determinació del seu import màxim es difereix a la propera reunió de la Comissió, a fi d'obtenir més informació sobre els seus costos de fabricació.

4t Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzats temporalment per l'AEMPS:

Fins a 150 ml. 0,021 € / ml

150 ml i fins a 300 ml. 0,018 € / ml

300 ml i fins a 1000 ml. 0,015 € / ml

Els anteriors imports màxims són unitaris, i són preus finals amb l'IVA, o, si s'escau, l'IGIC corresponents.

Aquests imports màxims queden subjectes a futures revisions per aquesta Comissió, atenent a l'evolució dels preus de mercat.

Aquest acord produirà efectes des del dia següent al de la publicació al BOE.