Aquesta ordre té per objecte establir les actuacions a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs escolar 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, en l'àmbit de l'educació no universitària, sense perjudici de les competències que l'ordenament jurídic vigent reconeix a les comunitats autònomes (Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, publicada al BOE número 114, de 24 d’abril de 2020)

24/04/2020

El marc general i les directrius per a la realització de les actuacions a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs escolar 2019-2020, i l'inici del curs 2020-2021, en l'àmbit de l'educació no universitària, van ser sotmeses a decisió en la reunió de 15 d'abril de 2020 de la Conferència Sectorial d'Educació. Les esmentades directrius es contenen en els annexos II i III. Els acords de la Conferència són d'obligat compliment per a les administracions educatives que els haguessin subscrit. Les comunitats autònomes que no els haguessin subscrit, podran fer-ho amb posterioritat, moment a partir del qual els són aplicables.

Les directrius contingudes en el marc general d'actuació, que les administracions educatives competents han acordat en la Conferència Sectorial d'Educació, necessaris per al desenvolupament del tercer trimestre del curs escolar 2019-2020, i l'inici de el curs 2020-2021, són les següents :

a) Tenir cura de les persones, un principi fonamental.

b) Mantenir la durada del curs escolar.

c) Adaptar l'activitat lectiva a les circumstàncies.

d) Flexibilitzar el currículum i les programacions didàctiques.

e) Adaptar l'avaluació, promoció i titulació.

f) Treballar de manera coordinada.

g) Preparar el proper curs 2020-2021.

El desplegament de les esmentades directrius contingudes en el Marc general d'actuació figura com a annex II d'aquesta ordre.

Les directrius específiques per etapes o ensenyaments, per a Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Esportives, que les administracions educatives competents han acordat en la Conferència Sectorial d'Educació, necessaris per al desenvolupament del tercer trimestre del curs escolar 2019-2020, i l'inici de el curs 2020-2021, s'estableixen en els següents apartats:

a) Adaptació dels criteris d'avaluació.

b) Procediment d'avaluació.

c) Criteris de promoció.

d) Criteris de titulació, només per a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Esportives.

i) Criteris de permanència, només per a Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Esportives.

f) Documents d'avaluació.

g) Procediments d'admissió, només per a Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

h) Proves específiques d'accés, només per Ensenyaments Artístics i Esportives.

El desplegament de les directrius específiques figura com a annex III de l’ordre.

Les administracions educatives competents han d'aplicar el que preveu la present ordre i en els seus annexos que resulti pertinent, i en la mesura i en els termes que les esmentades administracions educatives competents ho determinin, als Ensenyaments d'Idiomes, en funció de les característiques d'aquests ensenyaments.

Els ensenyaments de persones adultes flexibilitzaran les seves programacions de tercer trimestre, així com les decisions d'avaluació, promoció, permanència i, si escau, titulació, en els termes que les administracions educatives competents estableixin. En el cas dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Batxiller, Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional, s'atendrà a les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i el inici de curs 2020-2021 per a cada etapa o ensenyament que es despleguen en l'annex III, en la mesura que determinin les administracions educatives competents.

Aquesta ordre entrarà en vigor el 25 d’abril de 2020.