Aquesta ordre (Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, publicada al BOE número 121, d’1 de maig) té per objecte establir les condicions en les quals les persones de 14 anys en endavant podran realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la vigència de l'estat d'alarma

01/05/2020

Desplaçaments permesos per a la pràctica d'activitat física: art. 1

• S'habilita a les persones de 14 anys d'ara endavant, a circular per les vies o espais d'ús públic per a la pràctica de les activitats físiques. Es tractarà de pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte amb tercers, així com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries previstes.

• Durant els passejos es podrà sortir acompanyat d'una sola persona convivent. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho també per una persona emprada de llar a càrrec o persona cuidadora habitual.

• La pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte només es podrà realitzar de manera individual. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho per una persona convivent, una persona emprada de llar a càrrec o persona cuidadora habitual.

• Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, estant aquesta permesa dins del municipi on es resideix.

• No podran les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Així mateix, tampoc podran fer ús d'aquesta habilitació els residents en centres sociosanitaris de majors.

• Els desplaçaments als quals es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos amb caràcter general en l’art. 7 del RD 463/2020, i en l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, podent ser aquests acumulatius.

Requisits per a evitar el contagi: art. 3

• Durant la pràctica de les activitats físiques autoritzades s’haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres.

• S'han d'evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.

• En la mesura que sigui possible, l'activitat física permesa per aquesta ordre ha de realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessàries en les vies o espais d'ús públic. Quan en atenció a les condicions físiques de la persona que està realitzant l'activitat sigui necessari fer una parada en les vies o espais d'ús públic, la mateixa es durà a terme pel temps estrictament necessari.

• Haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

• Per possibilitar que es mantingui la distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l'espai públic a favor dels que caminen i dels quals van amb bicicleta, en aquest ordre de prioritat.

Llocs permesos: art. 4

• Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respectin els límits establerts en aquesta ordre.

• No estarà permès l'accés a instal·lacions esportives tancades.

• No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per desplaçar-se a vies o espais d'ús públic amb la finalitat de practicar l'activitat física prevista en aquesta ordre.

Franges horàries: art. 5

• S'estableixen les següents franges horàries:

a) La pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.

b) Aquelles persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d'anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores. Les persones majors de 70 anys podran sortir acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.

• Les franges horàries previstes en aquest article no seran aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit territorial inferior al municipi que administrin nuclis de població separats amb una població igual o inferior a 5.000 habitants, en els quals la pràctica de les activitats permeses per aquesta ordre es podrà dur a terme entre les 6.00 hores i les 23.00 hores.

• Excepcionalment, aquestes franges horàries podran no ser aplicable en aquells casos en els quals per raons mèdiques degudament acreditades es recomani la pràctica de l'activitat física fora de les franges establertes, així com per motius de conciliació justificats dels acompanyants de les persones majors, menors o amb discapacitat.

Població infantil: DF 1a

Es modifica de l’art. 2.1 de l'Ordre SND/370/2020, que queda redactat en els següents termes:

Art. 2. Desplaçaments permesos

Redacció anterior

S'habilita als nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, respecte a la circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, sempre que es respectin els requisits establerts en aquesta ordre per a evitar el contagi.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.

Redacció actual

S'habilita als nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, respecte a la circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, sempre que es respectin els requisits establerts en aquesta ordre per a evitar el contagi.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 12.00 hores i les 19.00 hores

L’ordre entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 2 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.