Aquesta ordre serà aplicable a totes les propostes que, en relació a la transició cap a una nova normalitat, realitzin les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a ampliar, modificar o restringir les mesures relatives a llocs, establiments, desplaçaments i activitats suspeses amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma i que es refereixin a l'àrea de responsabilitat del Ministre de Sanitat (Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, publicada al BOE número 123, de 3 de maig de 2020)

03/05/2020

Remissió de propostes (art. 2): Les propostes referides en l'apartat anterior seran remeses al Ministeri de Sanitat, a través de la Secretaria General de Sanitat, per l'autoritat sanitària competent de cada comunitat autònoma o ciutat autònoma. Excepte circumstàncies degudament justificades, la primera proposta es remetrà abans del 6 de maig a les 14.00 hores, i les successives propostes, almenys, amb una setmana d'antelació a la data proposada per a la seva aprovació. Una vegada remeses les propostes, qualsevol modificació substancial de les condicions que van servir de base per a l'elaboració d'aquestes, haurà de ser comunicada de manera immediata al Ministeri de Sanitat, a través de la Secretaria General de Sanitat.

Contingut de les propostes (art. 3): Les propostes hauran de tenir, almenys, el següent contingut:

a) Una anàlisi introductòria sobre la fase en la qual en aquest moment es troba el territori respecte del qual es realitza la proposta i la fase de desescalada a la qual es proposa transitar mitjançant l'adopció de les mesures incloses en la proposta.

b) La descripció de les mesures de desescalada a adoptar i les dates temptatives per a la seva entrada en vigor.

c) Una anàlisi de les capacitats estratègiques disponibles en el sistema sanitari, de la situació i evolució epidemiològica esperada en el territori i dels mecanismes per a reduir el risc de transmissió en la població. Aquesta anàlisi es realitzarà d'acord amb els següents indicadors:

1r Les capacitats estratègiques disponibles en el sistema sanitari en:

i.  Sistemes d'alerta precoç i vigilància epidemiològica.

ii. Identificació i contenció ràpida de fonts de contagi.

iii. Capacitat d'aïllament i control de les fonts de contagi confirmades i potencials.

iv. Atenció Primària.

v. Assistència Hospitalària.

2n Mecanismes i estructures existents i previstes per garantir les mesures necessàries de protecció col·lectiva per a reduir el risc de transmissió.

3r L'evolució epidemiològica en el territori, en termes de transmissió, casos actius i capacitat d'identificació, aïllament i control de casos i contactes.

4t Quants altres elements es consideri oportú incloure respecte a l'impacte epidemiològic i sanitari de la proposta realitzada.

d) Qualsevol aspecte de rellevància des del punt de vista econòmic, social o de mobilitat.

Amb caràcter general, cada proposta incorporarà grups complets i coherents de mesures, d'acord amb les fases i àmbits d'activitat contemplats en l'annex II del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat. En tot cas, aquestes propostes hauran d'efectuar una anàlisi de riscos i estar d'acord amb el grau de desescalada apropiat segons la informació epidemiològica i sanitària existent. En la mesura que sigui possible, les propostes es remetran d'acord amb el format que a aquest efecte comuniqui la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació a l'òrgan autonòmic competent, a través de la Secretaria General de Sanitat.

Una vegada rebudes les propostes, la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat contactarà amb els òrgans als quals es refereix el paràgraf anterior per a la valoració qualitativa i quantitativa dels diferents indicadors de situació en cada unitat territorial de la proposta, així com de l'impacte de l'ampliació o restricció de les mesures relatives a llocs, establiments, desplaçaments i activitats.

Requisits previs (art. 4): serà requisit imprescindible per a la presa en consideració de la proposta el compliment, almenys, de les següents condicions:

a) Disposar o tenir accés o capacitat d'instal·lar en un termini màxim de cinc dies entre 1,5 i 2 llits de Vigilància intensiva per cada 10.000 habitants.

b) Disposar o tenir accés o capacitat d'instal·lar en un termini màxim de cinc dies entre 37 i 40 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitants.

Serà també requisit indispensable per a la presa en consideració de les propostes enviades, que la comunitat autònoma proponent continuï donant compliment efectiu, puntual i amb la deguda qualitat a les obligacions de remissió d'informació i, en particular, la informació prevista en l'annex I de l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Unitat territorial (art. 5): Amb caràcter general, la unitat territorial sobre la qual realitzar les diferents propostes serà la província, l'illa o la ciutat autònoma. No obstant això, de manera motivada, podran establir-se àmbits d'aplicació diferenciats en unitats de nivell territorial diferent, i en aquest cas les propostes hauran d'especificar:

a) Les raons per les quals es considera que el territori en qüestió té unes condicions d'homogeneïtat que aconsellen un tractament comú del mateix i diferenciat de la resta de la província o de la comunitat autònoma.

b) Les garanties de mobilitat i aïllament que s'aplicarien en aquest territori respecte a la resta de la província o de la comunitat autònoma.

En els supòsits previstos en l'apartat anterior, les propostes remeses faran constar les consultes realitzades a les entitats locals en el territori de les quals s'hagi proposat un àmbit d'aplicació diferenciat.

Tramitació i decisions (art. 6): El Ministeri de Sanitat estudiarà les propostes conjuntament amb les comunitats autònomes, com a administracions competents per a la gestió dels seus respectius serveis sanitaris i de salut pública. Així mateix, consultarà, en el seu cas, als ministeris competents per raó de la matèria, i valorarà, de manera qualitativa i conjunta, els indicadors i criteris tècnics previstos en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat aprovat en el Consell de Ministres de 28 d'abril de 2020. Durant aquesta anàlisi conjunta es produirà, almenys, una reunió bilateral de caràcter virtual entre el Ministeri de Sanitat i la Conselleria amb competències en matèria sanitària de la comunitat o ciutat autònoma sol·licitant.

En cas que alguna comunitat o ciutat autònoma no remetés al Ministeri de Sanitat cap proposta sobre les mesures a aplicar en cada fase de desescalada, aquest podrà presentar a la comunitat o ciutat autònoma una iniciativa a partir de la qual es durien a terme les actuacions contemplades en l'apartat anterior.

La modificació de les mesures relatives als llocs, establiments, activitats i desplaçaments afectats per l'estat d'alarma es formalitzarà, d'acord amb el que es disposa en els articles 4.3, 7.6 i 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel titular del Ministeri de Sanitat, que emetrà les corresponents ordres, previ informe de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació a través de la Secretaria General de Sanitat.

Disponibilitat de professionals sanitaris (art. 7): durant el temps de vigència de l'actual estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, les comunitats autònomes vetllaran per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris. Si bé no es recomana un nombre de professionals inferior a l'existent en la data d'entrada en vigor de l’RD 476/2020, de 27 de març, sí que serà necessària la reorganització dels mateixos d'acord amb les prioritats d'aquesta fase de transició, dotant a les estructures de Salut Pública i Atenció Primària dels recursos necessaris.

Facultats d'execució (art. 8): correspondrà a les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les ciutats autònomes, així com a les entitats locals, l'execució de les previsions que s'estableixin en les ordres que dicti el titular del Ministeri de Sanitat a l'empara del que es preveu en aquesta norma.

Aquesta ordre produirà efectes el 3 de maig de 2020.