Mitjançant l’Ordre SNS/404/2020, publicada al BOE núm. 133, del 12 de maig de 2020, es regulen les obligacions i procediments d'obtenció i comunicació de informació per a la vigilància epidemiològica en relació a la infecció de la COVID-19, amb l'objectiu d'assegurar que aquesta informació sigui rellevant, oportuna, operativa i homogènia a nivell de totes les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla

12/05/2020

La COVID-19, malaltia produïda per la infecció pel virus SARS-CoV-2, és una malaltia de declaració obligatòria urgent va seguir rellevant.

El que estableix aquesta ordre és aplicable al conjunt de les administracions Públiques, així com a qualsevol centre, òrgan o agència dependent d'aquestes i a qualsevol altra entitat pública o privada l'activitat de les quals tingui implicacions en la identificació, diagnòstic, seguiment o maneig dels casos COVID-19. En particular, serà d'aplicació a tots els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, tant del sector públic com del privat, així com als professionals sanitaris que hi treballen. Els subjectes esmentats estan obligats a facilitar a l'autoritat de salut pública competent totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica de la COVID-19 que li siguin requerits per aquesta, en el format adequat i en el temps oportú, incloses les dades necessàries per identificar de forma inequívoca als ciutadans.

Als efectes del que estableix aquesta ordre, es considera cas sospitós de COVID-19 a qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca de aire. Altres símptomes atípics com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, dolor toràcic, diarrees o cefalees, entre d'altres, podran ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic. Aquest criteri podrà revisar i adaptar-se en funció dels procediments aprovats en el si de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.

Els serveis de salut de les comunitats i ciutats autònomes han de garantir que en tots els nivells de l'assistència, i de forma especial en l'atenció primària de salut, a tot cas sospitós de COVID-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adequada, en les primeres 24 hores des del coneixement dels símptomes.

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia la seva publicació al BOE.