En el moment actual, i atès que a Espanya s'ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant l’RD 463/2020, de 14 de març, amb l’objectiu d’aconseguir la recuperació gradual de la vida quotidiana, preservant la salut pública, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població, i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es puguin desbordar, es fa necessari acomodar l'àmbit penitenciari a la nova situació actual (Ordre INT/407/2020, de 12 de maig, publicada al BOE número 134, de 13 de maig de 2020)

13/05/2020

Es reprendran en els centres penitenciaris de l'Estat, de manera gradual i mantenint com a referència la protecció de la salut pública, les següents activitats:

a) Les comunicacions ordinàries dels interns.

b) Les sortides de permís i les sortides programades, d'acord amb les indicacions de l'autoritat sanitària.

c) Els interns classificats en tercer grau o que tinguin aplicat el règim de flexibilitat i es trobin destinats en centres d'inserció social, seccions obertes o centres ordinaris, podran continuar sortint per a la realització de les activitats expressament relacionades en l'article 7 de l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, adoptant-se els protocols establerts quan tornin al centre penitenciari. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

d) Els trasllats dels interns quan siguin sol·licitats per les autoritats judicials, els trasllats per raons sanitàries i aquells que per circumstàncies del règim penitenciaria o de tractament es requereixin, segons siguin les indicacions sanitàries que, en cada cas i moment, es vagin adoptant.

e) Les activitats educatives, formatives, terapèutiques, esportives, culturals i religioses a l'interior dels centres penitenciaris, en funció de la situació d'aquests i de les mesures que es puguin anar adoptant per les autoritats competents en la matèria.

Les actuacions i activitats anteriorment citades podran revertir-se si la situació epidemiològica així ho aconsella, de manera global o individualitzada per a un o diversos centres penitenciaris.