Resolució PRE/1063/2020, de 14 de maig, publicada al DOGC número 8137, de 20 de maig de 2020

20/05/2020

La resolució obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals, en règim de concurrència no competitiva, per als consells esportius de Catalunya, per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2019-2020 següents:

1) Suport a la gestió dels consells esportius

2) Suport al desenvolupament del Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)

3) Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

4) Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE)

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya, aprovades per la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer (DOGC núm. 8069, de 21 de febrer de 2020), que s'han d'entendre modificades, de manera excepcional, únicament per a la present convocatòria i exclusivament per les circumstàncies extraordinàries derivades de la prevenció i la lluita contra la COVID-19, per les mesures de flexibilització acordades en els apartats 3 i 4 d'aquesta resolució, per donar viabilitat màxima a aquelles actuacions objecte de subvenció afectades com també per evitar als beneficiaris perjudicis derivats del compliment de les seves obligacions envers aquest procediment subvencional.

S'aproven, amb caràcter excepcional, en relació amb les actuacions subvencionades a l'empara de la present convocatòria que s'hagin vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures adoptades per combatre-la, les mesures de flexibilització següents:

a) El període d'execució de les actuacions subvencionades, que, en virtut d'allò previst en la base reguladora 1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, abastaria el període entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020, s'amplia, de manera excepcional, per a l'execució d'aquelles actuacions que han estat ajornades amb motiu de la COVID-19, fins al 15 de desembre de 2020. Aquest ajornament del termini de compliment de l'objecte i la finalitat de la subvenció no es podrà considerar, en cap cas, un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.

b) Es podrà considerar despesa subvencionable aquella despesa realitzada per les entitats beneficiàries, directament relacionada i imprescindible per a l'execució d'actuacions subvencionades, malgrat que no s'hagués pogut assolir, totalment o parcialment, l'objecte i la finalitat de la subvenció concedida amb motiu de la situació excepcional derivada de la COVID-19. En aquest cas, sempre que estigui degudament justificat, el grau d'inexecució de les actuacions objecte de subvenció no impedirà el finançament de les despeses efectivament realitzades, i comptarà com a actuació realitzada a efectes de les bases generals 4.4 i 4.5.

Les bases generals reguladores aplicables a la present convocatòria, i, en especial les bases 16.1, 16.2 i 16.6, s'han d'interpretar d'acord amb aquesta mesura de flexibilització. L'aplicació d'aquesta mesura de flexibilització no podrà suposar, en cap cas, l'enriquiment injust de les persones beneficiàries.

c) El primer pagament de les subvencions atorgades, en concepte de bestreta, previst en la base general 15.1.a), equivalent al 80% de l'import total de la subvenció concedida es pot incrementar fins al 90% de l'import total de la subvenció atorgada, i el pagament de l'import restant, previst en la base 15.1 b), es reduirà, en consonància fins al 10%.

Així mateix, per tal d'evitar perjudicis a les entitats sol·licitants d'aquestes subvencions, derivats del compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencional, amb motiu de la situació excepcional generada per la COVID-19, s'adopten les mesures següents:

a) El requisit que les persones sol·licitants han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, previst en la base general 2.1.b) de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, s'ha d'interpretar d'acord amb els supòsits de suspensió i altres criteris establerts a l'article 3 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. El requisit previst en la base general 2.1.c), referent al compliment de les obligacions previstes a l'article 20.3 del Decret 267/1990, de 8 d'octubre, de regulació dels consells esportius, pel que fa a la rendició de comptes davant el Consell Català de l'Esport, no serà exigible mentre estigui vigent l'estat d'alarma.

b) El criteri de valoració del Programa 1, de suport a la gestió dels consells esportius, previst a les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, amb una puntuació equivalent al 25% de la suma de la puntuació resultant de la valoració dels altres programes subvencionables a l'empara de la mateixa convocatòria, podrà incrementar-se fins a una puntuació equivalent al 40% de la mateixa suma, en funció del percentatge de despesa realitzada, directament relacionada i imprescindible per a l'execució d'aquelles actuacions subvencionades que no s'hagin pogut executar amb motiu del context generat per la COVID-19.

La dotació pressupostària màxima aprovada per a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.000.000 euros, distribuïts de la manera següent: a) per a l'any 2020, la dotació és de 4.100.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 482.0001 del pressupost del Consell Català de l'Esport de l'any 2020; b) per a l'any 2021, la dotació és de 900.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 482.0001 del pressupost del Consell Català de l'Esport de l'any 2021, condicionada a l'existència efectiva de crèdit.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des del 21 de maig de 2020.

Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de presentar únicament per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les bases generals 5, 6 i 7 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer. A aquest efecte, caldrà tenir en compte la Resolució PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de la COVID-19.