A la vista de l'evolució de la crisi, és necessari complementar els decrets llei adoptats pel Govern de la Generalitat les darreres setmanes amb noves mesures socials i que facilitin la resposta sanitària adequada a l'emergència sanitària. En aquest sentit, el DOGC número 8138, de 21 de maig, publica un nou Decret-llei 19/2020, de 19 de maig, que entra en vigor el 21 de maig, estructurat en tres capítols, set articles i una disposició final

Els serveis tècnics de l’FMC han elaborat una nota informativa d’aquest decret llei amb tots aquells aspectes que afecten directament els governs locals

21/05/2020

• El capítol 1, tracta de donar solucions a un dels escenaris més sensibles que és l'àmbit dels serveis socials a causa de la vulnerabilitat dels seus usuaris. És per aquest motiu que resulta imprescindible assegurar la prestació d'aquests serveis igualment que els de l'àmbit sanitari. La situació d'emergència sanitària ha provocat que en molts centres d'atenció residencial s'hagin hagut de prendre mesures d'intervenció. Per això, si bé en alguns centres s'ha suspès les activitats presencials, s'han mantingut activitats alternatives de servei a les persones usuàries. Per tal de donar continuïtat a la prestació d'aquests serveis resulta necessari garantir als seus prestadors que continuaran percebent les contraprestacions pactades. I ara es concreta la forma i condicions en què el pagament d'aquests serveis s'efectuarà als seus prestadors, per la qual cosa és necessari definir-ho i establir-ne els termes necessaris i adequats.

• El capítol II, introdueix una mesura per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, en les rotacions externes del personal en formació pel sistema de residència com a especialistes en ciències de la salut a Catalunya. Així, la necessitat de donar compliment als programes oficials de les especialitats, requereix l'adaptació dels itineraris formatius del personal resident i esdevé convenient aixecar temporalment i pel termini d'un any la limitació d'efectuar rotacions externes durant els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada.

• Finalment, el capítol III dota les societats cooperatives de mecanismes i instruments que els permeti superar les restriccions derivades de les mesures d'emergència sanitària i puguin continuar un cop s'hagi aixecat l'estat d'alarma. Així, amb caràcter general, en aquest capítol, hi ha dos grans blocs de mesures. Un primer bloc, pel qual es perllonga alguna de les mesures previstes pel DLL 10/2020. En aquest sentit, es perllonguen fins al 31 de desembre de 2020 les mesures següents: la possibilitat de fer assemblees i reunions de comissions i d'altres òrgans col·legiats per videoconferència o d'altres mitjans de comunicació; l'habilitació de mecanismes diferents als previstos a l'article 48.2 de la Llei de cooperatives amb relació a la publicitat dels vots socials que corresponen a cada soci o sòcia; la no fixació d'un termini mínim ni màxim d'antelació per fer les convocatòries extraordinàries i, finalment, també es perllonga fins al 31 de desembre de 2020 la possibilitat d'adoptar acords sense reunió del Consell Rector i d'altres òrgans col·legiats. La resta de mesures excepcionals donen resposta a la petició formulada per les entitats representatives del sector cooperatiu a Catalunya. Dins d'aquest segon bloc, s'integren les mesures extraordinàries següents: permetre que un soci o sòcia pugui disposar de cinc vots delegats, en lloc dels dos que amb caràcter habitual es permet; permetre a les cooperatives que preveuen en els seus estatuts l'existència d'assemblees preparatòries o de secció, fer l'assemblea general sense fer les primeres; prorrogar en determinats supòsits els mandats de les persones delegades; ampliar el termini per celebrar les assemblees relatives als recursos sobre expedients sancionadors; ampliar fins al 31 de desembre de 2020 el termini per fer l'assemblea ordinària en relació amb les cooperatives que tanquin l'exercici econòmic amb posterioritat al 14 de setembre i abans del dia següent a la finalització de l'estat d'alarma; s'amplia el termini previst per legalitzar els llibres, es preveu perllongar la vigència dels càrrecs que caduquin durant l'any 2020 fins al 31 de desembre de 2020, i, finalment, es preveu no tenir en compte, a l'efecte del còmput de més d'un any que estableix l'article 102.1.e) de la Llei de cooperatives, l'exercici tancat l'any en què s'hagi declarat l'estat d'alarma.