Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, publicada al BOE número 146, de 23 de maig de 2020, que té efectes plens des de les 00.00 hores del 25 de maig de 2020 i manté la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues

L'FMC ha elaborat una nota informativa, que adjuntem, amb tots aquells aspectes que afecten els governs locals: gestió de residus, lliure circulació, comerç minorista, activitats culturals, centres residencials, platges, activitats turístiques...

24/05/2020

En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social. Així, el passat 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat que estableix els principals paràmetres i instruments per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en quatre fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.

D'acord amb l’art. 7 de l’RD 537/2020, de 22 de maig, en el cas que s'acordi la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial, les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, corresponent-los així mateix l'execució d'aquestes mesures.

Davant l'evolució epidemiològica positiva i l'oportú compliment dels criteris establerts, procedeix modificar diverses ordres ministerials per a una gestió més eficient de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

• L'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha permès atendre la gestió dels residus domèstics i sanitaris en contacte amb la COVID-19, en la mesura en la qual la incidència de la malaltia s'atenua i s'avança cap a la fase de nova normalitat, es fa convenient recuperar la pràctica habitual en matèria de gestió de residus de competència municipal, al mateix temps que es manté cert grau de flexibilitat perquè les autoritats competents puguin adequar les mesures de gestió a l'evolució de la situació. Així, s'introdueix una nova disposició final que modifica l'Ordre permetent de nou la separació manual de residus de la fracció resto sempre que es disposi dels equips i mesures de protecció adequats per a això, i es recupera la notificació prèvia per als trasllats de residus entre comunitats autònomes.

• Es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1, amb la finalitat d'establir noves mesures de flexibilització. En concret, s'estima necessària l'adopció de mesures que permetin recuperar gradualment les activitats complementàries en el sector del transport ferroviari i urbà, que ha estat considerat essencial des de l'inici de la pandèmia. En aquest sentit, la formació pràctica presencial és indispensable per a l'acompliment de les professions lligades a tots els tipus d'explotacions ferroviàries, ja que és la manera en el qual el personal consolida les habilitats i coneixements necessaris per mitjà de l'execució in situ de les tasques pròpies de la seva professió. Es tracta, per tant, d'una formació que es realitza principalment en entorns laborals i que, per tant, ha d'estar sotmesa a restriccions més similars a les de l'acompliment en el sector transporti que a la del sector educatiu.

• Addicionalment, s'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents establerta per l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril en totes les unitats territorials en fase I i posteriors.

• També, es modifica l'annex de la citada ordre disposant les noves unitats territorials que progressen a fase 1.

• D'altra banda, es modifica l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, amb la finalitat d'establir noves mesures de flexibilització. Així, entre altres aspectes:

­ S'habilita a les administracions educatives perquè en el seu àmbit territorial decideixin sobre la conveniència de reprendre l'educació no universitària amb caràcter presencial, així com la determinació de les condicions per al desenvolupament d'aquesta activitat.

­ Igualment, es permet la reobertura d'altres centres educatius, com ara acadèmies o autoescoles, guardant les oportunes mesures d'higiene i prevenció.

­ Es permet la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el 20% de l'aforament màxim permès, així com dels telefèrics, que hauran de limitar la capacitat de cada cabina al 50%.