L’Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, publicada al BOE número 150, de 27 de maig de 2020, modifica l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

27/05/2020

• Es modifica l'apartat 4 de l'apartat segon, que queda redactat com segueix:

Instruccions de gestió de residus.

Redacció anterior

4. La gestió de la fracció resta recollida conforme a l'apartat segon.1 es realitzarà de la següent manera:

a) Respecte de la fracció resta recollida:

1r No es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les bosses de fracció resto en instal·lacions de recollida.

2n Les autoritats competents de les comunitats autònomes podran resoldre destinar-la a incineració, preferiblement, o a abocador sense tractament previ en tant ho estimin convenient, però no abans de l'inici de la següent fase del Pla per a la transició cap a una nova normalitat que si escau procedeixi.

3r En cas que es duguin a terme tractaments previs a la seva incineració o dipòsit en abocador, podran realitzar-se tant de manera automàtica com manual, sempre que s'adoptin totes les mesures de seguretat necessàries.

A aquest efecte, i en cas que sigui necessari, les instal·lacions industrials de fabricació de ciment autoritzades per a coincinerar residus hauran de procedir a la incineració de la fracció resto a requeriment de les autoritats competents.

b) Les autoritats competents podran acordar que els materials recuperats quedin emmagatzemats durant almenys setanta-dues hores.

c) Es desenvoluparan protocols específics per a la protecció dels treballadors i la desinfecció d'equips i vehicles tant per a la recollida de residus com per a la seva gestió en les plantes que els rebin, o bé es revisaran els protocols ja existents amb la mateixa finalitat, i es dotarà dels equips de protecció individual (EPI) necessaris als treballadors.

Redacció actual

4. La gestió de la fracció resta recollida conforme a l'apartat segon.1 es realitzarà de la següent manera:

a) Respecte de la fracció resto recollida:

1r No es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les bosses de fracció resto en instal·lacions de recollida.

2n Les autoritats competents de les comunitats autònomes podran resoldre destinar-la a incineració, preferiblement, o a abocador sense tractament previ en tant ho estimin convenient, però no més enllà de la data en la qual la totalitat de la unitat territorial a la qual la instal·lació presta servei superi la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

3r En cas que es duguin a terme tractaments previs a la seva incineració o dipòsit en abocador, podran realitzar-se tant de manera automàtica com manual, sempre que s'adoptin totes les mesures de seguretat necessàries.

A aquest efecte, i en cas que sigui necessari, les instal·lacions industrials de fabricació de ciment autoritzades per a coincinerar residus hauran de procedir a la incineració de la fracció resto a requeriment de les autoritats competents.

b) Les autoritats competents podran acordar que els materials recuperats quedin emmagatzemats durant almenys setanta-dues hores.

c) Es desenvoluparan protocols específics per a la protecció dels treballadors i la desinfecció d'equips i vehicles tant per a la recollida de residus com per a la seva gestió en les plantes que els rebin, o bé es revisaran els protocols ja existents amb la mateixa finalitat, i es dotarà dels equips de protecció individual (EPI) necessaris als treballadors.

 

Modificació de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

• Es modifica l'apartat 5 de l’art. 46, que queda redactat de la següent forma:

Ús de les platges

Redacció anterior

5 Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments per facilitar el control de l'aforament de les platges

Redacció actual

5. Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments per facilitar el control de l'aforament de les platges.

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats.


• S'afegeix una disposició addicional cinquena, que queda redactada en els següents termes:

«Disposició addicional cinquena. Mesures de flexibilització per als desplaçaments de la població infantil i pràctica de l'activitat física no professional.

No seran aplicable als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l'activitat física no professional les franges i limitacions respectivament previstes en el segon paràgraf de l'article 2.1 de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, i en l'article 2.4 de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, havent de subjectar-se la pràctica d'aquestes activitats al que s'estableix en l'article 7 de la present ordre.

No regirà cap limitació respecte del nombre de vegades al dia en què es podran realitzar les activitats previstes en l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril i l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril.»


• S'afegeix una disposició addicional sisena, que queda redactada en els següents termes:

«Disposició addicional sisena. Rincón d'Ademús.

A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre i d'acord amb l'assenyalat en la disposició addicional única del Reial decret 514/2020, de 8 de maig, Rincón d'Ademús rebrà el tractament propi de la unitat territorial de Terol.»

Aquesta ordre assortirà plens efectes des del 27 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.