Com a conseqüència de l'evolució de la pandèmia, així com en el marc del procés de desescalada i transició cap a una nova normalitat, es considera necessari adoptar noves mesures adreçades a les entitats esportives i als professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. Així s’ha dictat en el Decret-llei 20/2020, de 26 de maig, publicat avui al DOGC número 8143, de 28 de maig

28/05/2020

Aquest decret-llei s'estructura en tres capítols i una disposició final.

• El capítol I (art. 1) regula la mesura que s'adopta en relació amb els professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic, consistent en una nova moratòria per a l'aplicació a aquest concret sector de l'esport del règim sancionador establert per la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

• En el capítol II (arts. 2 i 3) s'estableixen diverses mesures en relació amb el funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives a Catalunya, per tal que puguin celebrar les seves sessions amb compliment de les mesures sanitàries vigents, i limitades, quant al seu objecte, a la deliberació i aprovació de qüestions que garanteixin el funcionament excepcional de l'entitat esportiva. També es considera oportú habilitar les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el seu funcionament essencial com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

• En el capítol III (arts. 4, 5 i 6) s'adopten mesures de caràcter transitori per afrontar la modernització i simplificació de les entitats esportives, així com els tràmits administratius que requereixen les seves modificacions estructurals, per tal que aquestes entitats puguin fusionar-se, escindir-se o transformar-se, a fi i efecte d'adequar-se estructuralment a les necessitats del moment i evitar així situacions que posin en perill la seva liquidació així com la responsabilitat derivada als directius.

El decret-llei entra en vigor el 28 de maig de 2020.