L’acord GOV/99/2020, de 28 de juliol, publicat al DOGC número 8198, de 30 de juliol, crea el Programa de salut pública per a l'enfortiment del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) en relació amb els casos amb COVID-19 i els seus contactes, amb una durada de 2 anys, sens perjudici de la seva eventual pròrroga, fins a un màxim de 3 anys, justificada per motiu de la continuïtat de les circumstàncies concurrents, o, si escau, de la seva resolució anticipada, en el cas que l'estat de la ciència determini que ja no és necessari aquest enfortiment del SUVEC

30/07/2020

El Programa s’adscriu orgànicament a la Secretaria de Salut Pública i sota la direcció funcional d'actuacions conjunta i coordinada de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i de qui ha estat designat delegat de la consellera de Salut per a la direcció i la coordinació de la resposta a la COVID-19 a Catalunya, dins dels àmbits competencials que tenen atribuïts, té per objecte enfortir el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) davant dels diferents brots epidèmics de la malaltia, a fi de contenir-los i evitar una segona onada generalitzada de la pandèmia a tot Catalunya.