El Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, publicat al DOGC número 8195, de 6 d’agost, estableix el règim sancionador aplicable a Catalunya a les infraccions comeses per l'incompliment de les mesures ja establertes i les que adoptin les administracions competents per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19. Tipifica i classifica les infraccions, defineix les sancions aplicables i la seva gradació, supòsit de concurrència de sancions, responsables, i remet a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (LSP) quant a la prescripció

07/08/2020

Atribueix als ajuntaments les funcions següents:

a. Correspon als ajuntaments de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu el decret llei (art. 2).

b. En el cas de risc per a la salut individual o col·lectiva, o si s'observa l'incompliment greu o molt greu de les mesures adoptades per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, els alcaldes i les alcaldesses, entre d’altres, o, si escau, llurs agents, han d'adoptar les mesures cautelars a què fa referència l'article 63 de l’LSP, d'acord amb el procediment establert en la mateixa Llei, amb imposició de multes coercitives en el cas d’incompliment de les mesures adoptades, d’acord amb l’art. 65 LSP (art. 17).

c. Correspon la facultat d'incoar el procediment sancionador a qualsevol dels òrgans competents per sancionar (art. 14).

d. L'exercici de la potestat sancionadora correspon a òrgans de l'Administració de la Generalitat (art. 14).

e. Els ajuntaments podran sol·licitar a la Consellera de Salut la delegació de la competència sancionadora, únicament quant a la comissió d'infraccions lleus (art. 14). Els procediments sancionadors sota el règim d’aquest decret llei disposen d’un termini de nou mesos per resoldre i notificar (art. 13).

f. S’estableix un règim especial per a l'Agència de Salut Pública de Barcelona i per al Consell General d'Aran (arts. 15 i 16, respectivament).

Aquest decret llei entra en vigor el dia 7 d’agost de 2020.