Mitjançant la Resolució SLT/2132/2020, de 3 de setembre, publicada al DOGC de 4 de setembre, es prorroguen, per 15 dies, determinades mesures adoptades per la Resolució SLT/2089/2020, de 22 d'agost, al municipi de Reus, que afecten als desplaçaments personals, mesures de prevenció i higiene en centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i activitats de casals i colònies d'estiu

08/09/2020

Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin al municipi esmentat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori.

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.