Es regula amb caràcter bàsic la prestació del servei a distància mitjançant teletreball, fomentant així l'ús de les noves tecnologies de la informació i el desenvolupament de l'administració digital, respectant en tot cas els principis de transparència, igualtat entre dones i homes i la coresponsabilitat i mantenint-se els drets corresponents, com ara el dret a la intimitat o la desconnexió digital i prestant una especial atenció als deures en matèria de confidencialitat i protecció de dades (Reial Decret-llei 29/2020, publicat al BOE número 259, de 30 de setembre)

30/09/2020

A més, el teletreball no podrà suposar cap incompliment de la jornada i l'horari que correspongui en cada cas i de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Requisit previ serà la valoració del caràcter susceptible de poder realitzar-se mitjançant teletreball de les tasques assignades al lloc, la corresponent avaluació i planificació preventiva, així com la formació en competències digitals necessàries per a la prestació del servei.

En qualsevol cas, la prestació de servei a distància mitjançant la modalitat de teletreball no serà considerada com a ordinària. La diversa naturalesa dels serveis a la ciutadania que les diferents Administracions Públiques tenen encomanats, i en llaures a garantir la prestació d'aquests, fa necessari determinar que la prestació de serveis en la modalitat de teletreball no pugui ser absoluta. Serà en cada àmbit i en la normativa reguladora que a aquest efecte es dicti per cada administració competent on es determini el percentatge de la prestació de serveis que pot desenvolupar-se per aquesta nova modalitat, de tal manera que es combini la presencialitat i el teletreball en el règim que s'estableixi.

L'objecte és, per tant, configurar un marc normatiu bàsic, tant des de la perspectiva del règim jurídic de les Administracions Públiques, com des del punt de vista més específic dels drets i deures dels empleats públics, suficient perquè totes les Administracions Públiques puguin desenvolupar els seus instruments normatius propis reguladors del teletreball en les seves Administracions Públiques, fent ús de les seves potestats d'autoorganització i considerant també la competència estatal sobre la legislació laboral en el cas del personal laboral. En aquest sentit l’RDLL introdueix un nou article 47 bis en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, en el capítol V del títol III, relatiu a la jornada de treball, permisos i vacances. Així:

• Es defineix, el teletreball com aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l'Administració, mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i comunicació.

• S'estableix expressament que, en tot cas, el teletreball haurà de contribuir a una millor organització del treball a través de la identificació d'objectius i l'avaluació del seu compliment. En tractar-se de la regulació d'una modalitat de treball i flexibilització de l'organització de caràcter estructural per a les Administracions Públiques ha de servir per a la millor consecució dels objectius de l'administració en el seu servei als interessos generals. Com a tal, sense perjudici de la seva voluntarietat, la seva utilització haurà de venir supeditada al fet que es garanteixi la prestació dels serveis públics i, en tot cas, haurà d'assegurar-se el compliment de les necessitats del servei.

• En aquest sentit, s'estableix igualment que la prestació del servei a través d'aquesta modalitat de treball haurà de ser expressament autoritzada, a través de criteris objectius per a l'accés i serà compatible amb la modalitat presencial que continuarà sent la modalitat ordinària de treball.

• El personal que presti serveis mitjançant aquesta modalitat tindrà els mateixos deures i drets que la resta d'empleades i empleats públics, i l'administració ha de proporcionar i mantenir els mitjans tecnològics necessaris per a l'activitat.

• En tot cas, l'acompliment concret de l'activitat per teletreball es realitzarà en els termes de les normes de cada Administració Pública, sent objecte de negociació col·lectiva en cada àmbit. Les Administracions Públiques que hagin d'adaptar la seva normativa de teletreball al que es preveu en l’RDLL disposaran d'un termini de 6 mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest.

L’RDLL entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir l’1 d’octubre de 2020.

L’RDLL es dicta a l'empara de l’art. 149.1.7a CE (competència exclusiva en matèria de legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les Comunitats Autònomes) i 149.1.18a CE (competència de les bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris).