Les poblacions amb més de 100.000 habitants que tinguin una incidència superior als 500 casos per 100.000 persones en els darrers 14 dies, una positivitat de les proves diagnòstiques d’infecció activa superior al 10% i que la CCAA tingui una ocupació de llits UCI per pacients Covid-19 superior al 35% de la dotació habitual hauran de prendre mesures especials recollides a la Declaració d’actuacions coordinades en salut pública (Resolució de 30 de setembre, publicada al BOE número 260, d’1 d’octubre de 2020)

01/10/2020

En els supòsits en què l'execució de les actuacions previstes en la Declaració d'Actuacions Coordinades requereixi de l'adopció, per part de les comunitats autònomes, d'algun acte o disposició, aquestes s'han d'adoptar abans que transcorrin 48 hores des que es tingui coneixement de la concurrència de les circumstàncies descrites a l’apartat anterior. En aquest sentit, si a la data de notificació a la comunitat autònoma de la Declaració d'Actuacions Coordinades ja existissin municipis en què concorren les circumstàncies previstes en l'apartat anterior, la comunitat autònoma corresponent adoptarà els actes i disposicions que siguin necessaris per a complir el que establert en aquesta Declaració en un termini màxim de 48 hores des en el moment en què es produeixi aquesta notificació.

La Declaració d'Actuacions Coordinades produirà efectes des de la notificació a les comunitats i ciutats autònomes i fins que s'aprovi pel Ministre de Sanitat, previ acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, amb audiència de totes les comunitats i ciutats autònomes, la finalització de la seva vigència.

Les comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Andalusia, Comunitat de Madrid i la ciutat autònoma de Ceuta han formulat vot particular negatiu a aquest acord.