L’Acord GOV/131/2020, de 20 d’octubre, publicat al DOGC número 8252, de 22 d’octubre de 2020, crea Crear el Programa de salut pública per a la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, amb una durada de 2 anys, sens perjudici de la seva eventual pròrroga, per un any més, fins a un màxim de 3 anys, justificada per motiu de la continuïtat de les circumstàncies concurrents, o, si escau, de la seva resolució anticipada, en cas que l'estat de la ciència determini que ja no és necessari

22/10/2020

El Programa, adscrit orgànicament a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i sota la direcció d'actuacions de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l'esmentada Secretaria de Salut Pública, té per objecte, amb vista a la previsió d'una segona onada generalitzada, que personal amb perfil administratiu, sota l'orientació de personal amb perfil tècnic sanitari que ha d'actuar com a referent del mateix, assumeixi la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes.

En aquest sentit, aquest Programa permet, d'una banda, alliberar d'aquesta funció als recursos tècnics sanitaris d'estructura adscrits als Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Secretaria de Salut Pública, per tal que aquests recursos tècnics es dediquin, amb la informació ja recopilada, a la investigació i l'estudi de les causes de contagi, la detecció dels possibles focus, el seguiment de les cadenes de transmissió, la gestió de determinats casos d'especial complexitat i l'activació, quan sigui necessària, de l'Oficina d'Intervenció Comunitària; i, d'altra banda, complementar la funció que, sota criteris poblacionals, actualment estan assumint els recursos tècnics adscrits al Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment, creat per l'Acord GOV/71/2020, de 2 de juny.

La incorporació al Programa dels efectius previstos s'ha d'efectuar d'acord amb un sistema de borsa de treball de llocs finalistes i de cobertura immediata. A aquest efecte, s'habilita el Departament de Salut perquè, en desenvolupament del present Acord, creï aquesta borsa de treball i n'estableixi els criteris de funcionament.

Les funcions que s'han de desenvolupar en el marc d'aquest Programa són les pròpies del cos i, si escau, especialitat, d'adscripció en cada cas i, especialment, les següents: En el cas dels efectius de personal del cos administratiu: realització d'enquestes als casos amb COVID-19 i recollida dels seus contactes. En el cas dels efectius de personal del cos de titulació superior, especialitat salut pública: actuar com a referents dels efectius de personal del cos administratiu, a fi d'orientar-los davant dels dubtes i proporcionar-los pautes d'actuació a seguir en el desenvolupament de la seva tasca.

El finançament d'aquest Programa és a càrrec dels Fons COVID-19 generats a la secció pressupostària corresponent al Fons de contingència.

La vigència del Programa s'inicia a comptar del dia de la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir el 22 d’octubre de 2020.