El Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, publicat al BOE número 303, de 18 de novembre, aprova un seguit de mesures urgents per donar suport a la liquiditat i la solvència d'empreses i treballadors autònoms, amb l'adopció de noves mesures en els àmbits financer i concursal. Amb l'objectiu que puguin continuar disposant del finançament adequat per cobrir les necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d'inversió, s'amplia fins al 30 de juny el termini de concessió de les dues Línies de fins a 140.000 milions d'avals públics gestionades per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO)

18/11/2020

Les empreses i autònoms que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris d'elegibilitat (fonamentalment, no estar en mora ni culpables en procediment concursal) podran disposar d'una ampliació en el venciment dels préstecs de la Línia d'Avals de l'ICO per a liquiditat de fins a tres anys addicionals, amb un màxim de vuit anys, des dels cinc actuals. Addicionalment, podran gaudir d'un termini addicional de manca en el pagament del principal de 12 mesos, sempre que la manca total no superi els 24 mesos.

Així mateix, les entitats financeres no podran incrementar de manera injustificada el tipus d'interès ni exigir la contractació de productes vinculats i hauran de mantenir les línies de circulant fins al 30 de juny de 2021 per als clients que compleixin els criteris d'elegibilitat i comptin amb un préstec avalat a l'empara d'alguna de les dues Línies d'Avals d'ICO.

Les entitats financeres aprovaran l'ampliació dels terminis a sol·licitud del client en un màxim de 30 dies.

A partir de l'entrada en vigor d'aquests canvis, totes les operacions de finançament garantides amb aval de l'ICO comptaran amb un termini d'amortització que pot arribar als vuit anys. S'igualen així les característiques de la Línia d'Avals aprovada al març amb la de la Línia d'Avals per a inversió i liquiditat, que es va aprovar al juliol, i que ja tenia aquest termini màxim.

Es preveu també una rebaixa de fins al 50% dels aranzels notarials i registrals corresponents a les operacions relatives a l'extensió dels terminis.

Així mateix, per reforçar les mesures de suport a la liquiditat i ampliar el seu abast, podran beneficiar-se dels avals de la Línia de 40.000 milions d'euros per a liquiditat i inversió aprovada al juliol els pagarés incorporats al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). D'aquesta manera es fomenta el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals, com a alternativa al finançament bancari. Aquestes mesures són addicionals a les ja aprovades en les últimes setmanes per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics per a reforçar la solvència i el finançament empresarial, en particular per fer costat a les empreses exportadores a través de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (CESCE).

En primer lloc, s'ha creat una línia extraordinària de cobertura de crèdits de circulant dotada amb 1.000 milions d'euros, donant així continuïtat a la línia de l’RDLL 8/2020, de 17 de març. En segon lloc, s'ha ampliat en 100 milions d'euros la línia especial d'avals i circulant per a PIME i empreses no cotitzades. I, finalment, s'ha creat una nova línia de cobertura d'avals per a empreses cotitzades, per un import de 1.000 milions d'euros d'euros i amb vigència temporal fins a desembre de 2021.

L’RDLL estableix també altres mesures per donar suport a la solvència, recuperació i manteniment de les empreses viables, evitant així el possible impacte sobre la continuïtat de l'activitat econòmica i l'estabilitat financera generat pel desencadenament automàtic de processos de liquidació derivats de la caiguda transitòria dels ingressos per la situació excepcional generada per la pandèmia sanitària. Amb aquest objectiu, s'amplia l'abast temporal d'algunes mesures aprovades en matèria concursal. De manera específica, s'estén fins al 14 de març de 2021 la suspensió del deure de sol·licitar la declaració del concurs de creditors, així com l'obligació del jutge d'admetre a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentat pels creditors. També s'amplia l'abast temporal de les mesures d'inadmissió a tràmit pel jutge de les sol·licituds d'incompliment de conveni que presentin els creditors i de les sol·licituds d'incompliment d'acord de refinançament.

D'altra banda, s'eleva de 500 a 1.000 milions d'euros el llindar de capitalització recollit en la Llei del mercat de valors a partir del qual una empresa està obligada a sol·licitar que la negociació de les seves accions passi de realitzar-se exclusivament en un mercat de Pime en expansió a fer-lo en un mercat regulador. D'aquesta manera s'incentiva el desenvolupament dels mercats de finançament alternatiu.

Addicionalment, s'amplia el termini de vigència durant l'exercici 2021 perquè les juntes generals o les assemblees de socis puguin celebrar-se per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts.

En relació amb el règim d'autorització prèvia d'inversions estrangeres, s'aclareixen els sectors estratègics en els quals es requereix autorització per a dur a terme una inversió. Així mateix, de manera temporal fins al 30 de juny de 2021, s'inclouen en el règim d'autorització prèvia les inversions estrangeres directes realitzades per residents d'altres països de la Unió Europea i de l'Associació Europea de Lliure Comerç en societats cotitzades a Espanya o en societats no cotitzades si la inversió és superior a 500 milions d'euros.

Amb la finalitat de garantir la continuïtat de les institucions en tant es produeix el procés de renovació, es preveu que, després de la finalització del mandat del president, vicepresident i consellers no nats de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquests puguin continuar en l'exercici de les seves funcions fins al nomenament dels seus successors.

Mitjançant aquest reial decret llei es prorroga fins al 30 d'abril de 2021 la rebaixa al 0% de l'IVA aplicable a la compra de determinats productes sanitaris com a mascaretes, guants, ulleres, capells, bates impermeables, termòmetres, respiradors, i diversos elements de protecció individual per part d'hospitals. A més es rebaixa, fins al 31 de desembre de 2021, l'IVA de les mascaretes al tipus superreduït, baixant del 21% al 4% i s'adopten una sèrie de disposicions per a la transposició de la normativa comunitària en matèria energètica. D'aquesta manera, el preu ha passat de 0,96 euros a 0,72 euros la unitat, amb un IVA del 21%. La rebaixa del gravamen al 4% provocarà una pròxima disminució del preu màxim.

D'altra banda, l’RDLL també contempla l'aprovació d'un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros per al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb l'objectiu d'equilibrar els comptes de la Seguretat Social després de l'impacte de la pandèmia. Aquesta transferència garanteix el finançament del sistema de la Seguretat Social per a atendre les mesures posades en marxa per a fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia. Entre aquestes mesures que continuen vigents per a protegir les rendes dels treballadors es troben els ERTEs, la prestació per cessament d'activitat per als autònoms o mesures d'alleujament per a les empreses mitjançant exoneracions en les cotitzacions socials.

L’RDLL inclou a més un crèdit extraordinari per import de 2.300 milions per a finançar el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal. L'objectiu d'aquesta transferència és fer front a la major despesa en prestacions contributives i subsidis per desocupació derivada de les mesures adoptades per a fer front a la COVID-19