La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, la qual cosa requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquest decret llei (47/2020, de 24 de novembre, publicat al DOGC número 8280, de 25 de novembre, té per objecte establir mesures complementàries i urgents de suport adreçades a les entitats i les empreses del sector d'instal·lacions juvenils: les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils. Totes s'han vist greument afectades pels efectes de la pandèmia

26/11/2020

Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC és a dir el 25 de novembre de 2020.

El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, preveu un ajut adreçat a les entitats privades titulars o gestores d'instal·lacions juvenils, a fi de fer front a la situació greu que està patint el sector. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes instal·lacions estan patint d'una manera especialment significativa les conseqüències de la crisi derivada de la pandèmia esmentada. En aquest sentit, per pal·liar l'afectació de les darreres mesures decretades per la prevenció de la COVID-19, és necessari un nou ajut per mantenir la viabilitat de les instal·lacions juvenils; un ajut que tingui en compte, d'una banda, el nombre de places de cada instal·lació i, d'altra banda, el nombre d'instal·lacions de la qual sigui titular o gestora l'entitat o l'empresa beneficiària. Per afrontar les dificultats greus que està patint el sector de l'educació en el lleure i les instal·lacions juvenils, cal una acció pública de suport complementària a les existents perquè les persones, les entitats i les empreses puguin fer front a la situació de pandèmia per la COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgència, que s'estableix en una modalitat per a les instal·lacions juvenils.

En matèria de cooperatives, i atenent l'impacte econòmic i empresarial de les mesures sanitàries adoptades i que se segueixen adoptant per la COVID-19, cal preveure el perllongament d'algunes de les mesures extraordinàries establertes amb relació a les cooperatives catalanes en el capítol III del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Mitjançant aquest Decret llei es perllonguen, fins al 31 de desembre del 2021, totes les mesures que preveu el capítol esmentat, llevat de les que estableixen els articles 3.4, 3.7, 3.8 i 6 del atès que, per la seva naturalesa i contingut, no se'n justifica el perllongament. Així mateix, a petició del sector, s'hi incorporen petits canvis de contingut o matisacions amb relació a aquestes mesures que es perllonguen, com ara: estendre la potestat del Consell Rector de les societats cooperatives de convocar, amb el termini d'antelació que consideri pertinent, també les assemblees ordinàries; ampliar el termini per notificar a les persones sòcies les actes de les assemblees virtuals de 3 a 15 dies, i preveure que, amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020 i amb anterioritat al 9 de maig de 2021, s'entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui, que, en tot cas, s'ha de fer com a molt tard el 31 de desembre del 2021.

D'altra banda, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, regula les mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura, i crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, d'un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya. És voluntat del Govern atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del moment de la presentació. Per aquest motiu, es fa necessari modificar alguns articles del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, esmentat, i eliminar la previsió de l'atorgament dels ajuts segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establir que el criteri per atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, sempre que s'acompleixin els requisits que es preveuen i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació pressupostària, i en cas que no es pugui ampliar l'import, els ajuts s'hauran d'atorgar prioritàriament i preferentment als beneficiaris amb menys ingressos, i fins a l'exhauriment total de la dotació. Igualment, i a fi de garantir que aquest ajut efectivament arriba al col·lectiu del sector de la cultura directament afectat per les suspensions d'activitats i serveis ocasionades arran de la crisi sanitària de la COVID-19, es modifiquen altres articles del capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que pretenen adequar aquesta prestació a la seva finalitat última, així com garantir l'agilitat en el procés, la tramitació i el pagament d'aquests ajuts als professionals i tècnics del sector cultural més necessitat en aquests moments.

Així mateix, aquest decret llei inclou també altres dues modificacions del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que tenen com a objectiu clarificar els conceptes que s'inclouen en els imports que estableix l'annex 6 relatiu als serveis en matèria d'acolliment i adopció, així com modificar la disposició final segona del mateix Decret llei, a fi de poder establir noves condicions per millorar la prestació de serveis en els casos en què s'hagin de prestar mitjançant contractes o convenis.

Finalment, i també amb la voluntat del Govern d'atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del moment en què es van presentar, es modifiquen els articles 4 i 7 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social, a fi d'eliminar la previsió de l'atorgament dels ajuts segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establir l'ampliació de la dotació pressupostària en cas que s'exhaureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari. També es modifiquen l'article 2.3 a fi de fer un aclariment sobre les entitats beneficiàries, l'article 5 en relació amb els efectes de les declaracions responsables i l'article 6 per equiparar l'ajut a les entitats que descriu l'article 2.1 a altres ajuts de compensació que està aprovant el Govern.