La Resolució PRE/734/2021, de 9 de març, publicada al DOGC número 8367, de 17 de març, obre la convocatòria per a la concessió d'aquests ajuts extraordinaris i d'emergència, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit

17/03/2021

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021 (DOGC núm. 8344, de 18.02.2021).

L'import de la dotació pressupostària inicial d'aquesta convocatòria és de 8.600.000 d'euros amb càrrec al pressupost del Consell Català de l'Esport per a l'exercici 2021. Aquesta dotació pot ser ampliada, segons les disponibilitats pressupostàries, fins a un màxim de 9.000.000 euros.

De conformitat amb la base reguladora 7 de l'annex de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, el procediment de concessió és de concurrència competitiva. D'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la concessió dels ajuts es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre elles, de conformitat amb els criteris establerts a les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/.../certificacio-digital/, de conformitat amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.