La Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, publicada al DOGC número TES/1169/2021, de 26 d’abril, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC (27 d’abril de 2021), i finalitza el dia 4 de juny de 2021

26/04/2021

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer (DOGC núm. 8384, de 12.04.2021). L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 d'euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480.0001 "A famílies” del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2020 prorrogat per a l'exercici 2021. El crèdit inicial disponible es podrà modificar d'acord amb la normativa vigent. El finançament del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 es pot aplicar en aquesta convocatòria en els termes i les quanties que s'estableixin en el conveni de col·laboració per a l'execució del Pla a Catalunya.

D'acord amb l'apartat 1.d) de la base reguladora 4 de l'annex de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als imports següents:

Barcelona ciutat: 800 euros.

Demarcació de Barcelona: 800 euros.

Demarcació de Girona: 550 euros.

Demarcació de Tarragona: 550 euros.

Demarcació de Lleida: 500 euros.

Les Terres de l'Ebre: 400 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.