Resolució de 4 de juny de 2021, publicada al BOE número 134, de 5 de juny

07/06/2021

Es declaren com a actuacions coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 a tot el territori les següents:

1. Mesures acordades

A) Locals d'oci nocturn i discoteques:

– L'obertura dels locals d'oci nocturn es podrà autoritzar quan la situació epidemiològica de la unitat territorial de referència per al control de la COVID-19 de la Comunitat Autònoma en la qual es trobi el local estigui fora dels nivells de risc o en nivell d'alerta 1 d'acord amb el document «Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de COVID-19». En tots dos escenaris se seguiran les recomanacions que es proposen per al nivell d'alerta 1 en aquest document.

– El consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exteriors, es farà assegut en taules, havent d'assegurar-se el manteniment de la deguda distància de seguretat un mínim 1,5 metres entre les cadires de diferents taules.

– No es podran superar el 50% d'aforament màxim a l'interior del local. Les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments podran ocupar la totalitat de les taules permeses sempre assegurant la distància entre taules abans esmentada.

– Les taules tindran un límit de 6 persones en interior i de 10 persones en exterior

– L'horari de tancament d'aquests establiments serà com a màxim a les 2.00 hores, podent ampliar-se fins a les 3.00 hores.

– Sense perjudici de l'anterior, quan la unitat territorial de referència per al control de la COVID-19 de la Comunitat Autònoma en la qual es trobi el local estigui en nivell d'alerta 2, sempre que els indicadors complementaris per a l'estimació del nivell d'alerta presentin una evolució favorable, la Comunitat Autònoma podrà valorar autoritzar l'obertura de locals d'oci nocturn amb les restriccions que es proposen en el document «Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de COVID-19».

B) Hostaleria i restauració:

Als establiments d'hostaleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja:

– Als territoris fora dels nivells de risc l'aforament permès serà de 50% en interior podent-se incrementar en un 10% si s'apliquen mesures de control de riscos que garanteixin un alt nivell de ventilació i control de la qualitat de l'aire. A les terrasses a l'aire lliure es podran ocupar la totalitat de les taules permeses havent d'assegurar-se el manteniment de la deguda distància de seguretat un mínim 1,5 metres entre les cadires de diferents taules. Es permet el servei i consum en barra, mantenint la distància abans esmentada. Les taules tindran un límit de 6 persones en interior i de 10 en exterior.

– En els nivells d'alerta 1 a 4 se seguirà el que s'estableix al document de «Actuacions de Resposta Coordinada per al control de la transmissió de COVID-19» aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i publicat en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, que estableix que les mesures poden adaptar-se i contextualitzar-se a cada comunitat autònoma i territori, segons l'evolució de la situació epidemiològica.

– L'horari de tancament d'aquests establiments serà com a màxim a la 1.00 h i es deixarà de servir a les 24:00 hores.

C) Esdeveniments i activitats multitudinàries no ordinàries:

– S'aplicaran les mesures de control de riscos de transmissió del SARS-CoV-2 proposades en el document de «Actuacions de Resposta Coordinada per al control de la transmissió de COVID-19» aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i publicat en la pàgina web del Ministeri de Sanitat a tots els esdeveniments multitudinaris que compleixin la definició inclosa en aquest document.

– Els organitzadors dels esdeveniments multitudinaris, en coordinació amb les autoritats locals, hauran de realitzar una avaluació del risc del mateix conforme al que es preveu en el document «Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per COVID-19 a Espanya», acordat en la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En funció d'aquesta avaluació, s'hauran d'implementar les mesures específiques addicionals de reducció de riscos de transmissió si fos necessari. Aquesta avaluació de risc ha d'estar disponible per a les autoritats sanitàries en cas que es requereixi.

D) Mesures sobre vacunació enfront de la COVID-19:

– Les comunitats autònomes o ciutats amb estatut d'autonomia implementaran la campanya de vacunació seguint l'estratègia de vacunació enfront de COVID-19 aprovada per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i a proposta de la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions d'aquest Consell Interterritorial.

– Les comunitats autònomes hauran de disposar de tots els materials, equips i recursos necessaris per a l'administració de les vacunes que proveeixi el Ministeri de Sanitat.

– Les comunitats autònomes o ciutats amb estatut d'autonomia aportaran la informació procedent dels registres i sistemes d'informació de vacunes, o de qualsevol altre sistema amb informació d'interès en el marc de les seves competències el Registre Estatal de Vacunació enfront del SARS-CoV-2 (REGVACU) gestionat pel Ministeri de Sanitat.

E) Mesures relatives a l'Estudi Nacional de *Seroprevalencia ENA-*COVID:

– El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut acorda realitzar la cinquena ronda de l'Estudi Nacional de *Seroprevalencia ENA-*COVID després d'aconseguir l'objectiu de cobertura de vacunació del 70% de la població i, en tot cas, abans que finalitzi l'any 2021.

F) Mesures en relació amb els garbellats en població asimptomàtica:

– Els garbellats en població asimptomàtica que no pertanyi a col•lectius subjectes a garbellats rutinaris, es realitzaran quan s'estimi necessari i sempre sota el criteri de la unitat de Salut Pública de la comunitat o ciutat autònoma.

– Els garbellats poblacionals que no pertanyi a col•lectius subjectes a garbellats rutinaris, tindran un objectiu concret definit en el seu protocol tècnic i seguiran les directrius incloses en l'«Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19» de la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut publicada en la pàgina web del Ministeri de Sanitat.

– Els garbellats que es realitzin en l'àmbit laboral hauran d'emmarcar-se dins de la vigilància de la salut dels treballadors duta a terme per part dels serveis de prevenció de riscos laborals.

– La informació d'interès que resulti de l'experiència en la utilització d'aquests garbellats es compartirà en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb la finalitat d'augmentar el coneixement i la bona pràctica d'aquestes mesures.

G) Mesures per reforçar la coordinació amb les Entitats Locals:

– Les comunitats autònomes o ciutats amb estatut d'autonomia continuaran mantenint reunions periòdiques amb la federació de municipis i províncies del seu àmbit territorial amb l'objectiu de coordinar accions comunes de control de la transmissió del virus i de l'evolució de l'estratègia de vacunació.

– Les Conselleries competents en matèria de Sanitat comunicaran a les Entitats Locals d'aquells àmbits territorials amb especial incidència o interès des del punt de vista de l'evolució de la pandèmia, tota la informació necessària per a valorar la situació i coordinar l'adopció de les mesures de control de la transmissió i de cobertures de l'estratègia de vacunació en el seu àmbit territorial.

H) Consum de tabac i productes relacionats:

– No es permetrà fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres. Aquesta limitació serà aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats.

– No es permetrà fumar, consumir altres productes del tabac, ni consumir cigarrets electrònics en l'àrea destinada al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries no ordinàries a l'aire lliure.

Aquelles comunitats i ciutats amb estatut d'autonomia que es regeixin per mesures més restrictives que les acordades en aquest punt 1, seran els qui decideixin sobre la conveniència de flexibilitzar-les.

2. Recomanacions per reforçar la coordinació amb les Entitats Locals

A) Es recomana treballar conjuntament amb les Entitats Locals per afavorir la reorganització del repartiment de l'espai públic a favor de realitzar activitats a l'aire lliure conforme a les necessitats derivades de l'evolució de la pandèmia, incloent caminar i anar amb bici, i en detriment de l'espai públic dedicat al vehicle motoritzat privat.

B) Al seu torn es recomana treballar conjuntament amb les Entitats Locals en l'atenció a la població en situació de vulnerabilitat, la participació i foment d'altres fórmules de cooperació amb la societat civil.

Es deixa sense efectes:

• la Declaració d'Actuacions Coordinades en salut pública per a respondre davant la situació d'especial risc derivada de l'increment de casos positius per COVID-19, de data 14 d'agost de 2020;

• la Declaració d'Actuacions Coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 en relació amb la vacunació enfront de la grip, de data 27 d'agost de 2020;

• la Declaració d'Actuacions Coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 per a reforçar l'aplicació de les mesures de control de la COVID-19 en els pròxims mesos, de data 9 de setembre de 2020; i,

• la Declaració d'Actuacions Coordinades en salut pública per respondre a la situació d'especial risc que es deriva de l'assistència de públic a esdeveniments esportius professionals de caràcter internacional durant la fase de transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, de data 28 d'octubre de 2020.

Les Comunitats Autònomes de Catalunya, Galícia, Andalusia, Madrid i Regió de Múrcia han formulat vot particular negatiu a aquest Acord. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó i la Ciutat Autònoma de Melilla han formulat vot particular d'abstenció a aquest Acord. Així mateix, la Comunitat Autònoma del País Basc no ha participat en la votació d'aquest Acord.

La present declaració d'actuacions coordinades obliga a totes les comunitats i ciutats amb estatut d'autonomia, amb independència del sentit del seu vot, d'acord amb el que es preveu en el segon paràgraf de l'article 151.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre els Acords de Conferència Sectorial referits a un àmbit material, el sanitari en el qual l'Administració General de l'Estat té atribuïdes funcions de coordinació general.

La declaració d'actuacions coordinades produirà efectes des de la seva notificació a les comunitats i ciutats amb estatut d'autonomia, i fins que s'aprovi per la Ministra de Sanitat la finalització de la seva vigència, previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, amb audiència de totes les comunitats i ciutats amb estatut d'autonomia.