D'acord amb l'empitjorament de l'estat de situació, proposa avançar la revisió de les mesures vigents i, que es prorroguin i es modifiquin les mesures previstes a la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021. La pròrroga abasta la totalitat de les mesures vigents, inclosa la limitació en l'aforament en els actes religiosos (Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, publicada al DOGC número 8453A, de 8 de juliol)

09/07/2021

Se n'exceptua la regulació de les activitats recreatives que engloben el que es coneix com a oci nocturn, l'activitat de les quals es torna a suspendre en espais tancats. Aquells locals i establiments que disposen de terrasses i espais a l'aire lliure poden continuar oberts amb subjecció als requisits establerts per a la seva represa el passat 21 de juny, amb el benentès que, en congruència amb la finalitat de la mesura que ara s'estableix, no es permet la utilització per part dels clients dels espais interiors per ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.

Pel que fa a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical, fins a dia d'avui subjectes a diverses restriccions, entre les quals que el públic estigui disposat, en tot cas, en seients preassignats, s'obre la possibilitat que es puguin desenvolupar amb el públic dempeus i que pugui ballar, sempre que siguin a l'aire lliure, i amb l'establiment d'un registre d'assistents que s'ha de conservar durant un mes, per poder fer un correcte traçat epidemiològic dels contactes estrets en cas de notificació d'un cas. Per a l'organització d'aquestes activitats si esdevenen multitudinàries, per sobre de les 500 persones assistents, es preveu com a mesura preventiva, condicionar l'accés a un resultat negatiu en una prova diagnòstica en relació amb la COVID-19 realitzada durant les 12 hores prèvies a l'inici de l'activitat o bé que es tingui administrada la pauta vacunal completa contra la COVID-19, per garantir un entorn segur. Se subjecten també a aquesta regulació les activitats de ball en l'àmbit de les festes populars i tradicionals.

Així mateix, es redueix en 30 minuts l'horari de tancament de l'oci nocturn, que passa a ser a les 03:00 hores, amb 30 minuts addicionals per a desallotjar les persones assistents. Aquest horari s'aplica també a les activitats de caire musical en què es permet el ball referides anteriorment.

També es clarifica la tipologia de locals i establiments d'activitats recreatives musicals i de restauració en els quals es pot dur a terme l'activitat de ball i, si escau, en quines condicions.

S'introdueix una regulació sobre l'ús de la mascareta que inclou la recomanació d'utilitzar-la, com a mesura de precaució, en espais privats, tant oberts com tancats, quan existeixin reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l'aire lliure, especialment en aquells on per l'afluència de persones és difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 9 de juliol de 2021.