Resolució de 20 de juliol de 2021, publicada al BOE número 179, de 28 de juliol de 2021

29/07/2021

L’RDLL 21/2020, de 9 de juny, es va dictar i va notificar a les comunitats i ciutats autònomes la Resolució de la Direcció General de Salut Pública, de 19 de juny de 2020, per la qual s'estableix el Sistema d'Informació a través del qual s'haurà de remetre la informació sobre proves diagnòstiques de laboratori necessària per al seguiment de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 al qual es refereix l'article 25 de l’RDLL 21/2020, de 9 de juny, que va venir a determinar el contingut, les condicions i la freqüència en les quals les conselleries de les comunitats autònomes havien de remetre al Ministeri de Sanitat informació sobre proves diagnòstiques de laboratoris públics i privats per a la seva càrrega i explotació a través del Sistema d'Informació SERLAB-CoV.

Igualment, establia que el processament estadístic d'aquestes dades i la seva representació geogràfica es considera un element de gran utilitat en el seguiment de la pandèmia i en la presa de decisions per al seu afrontament per les administracions sanitàries, mantenint-se actualment aquesta utilitat.

La necessitat de mantenir una estreta vigilància epidemiològica davant l'evolució futura de la pandèmia, aconsella que aquesta informació continuï recaptant-se pel Ministeri de Sanitat fins a la finalització de la situació sanitària ocasionada per la COVID-19, d'acord amb el que es preveu en l'article 2.3 de la Llei 2/2021, de 29 de març.

L'evolució de la pandèmia de COVID-19 i l'inici de les campanyes de vacunació poden afavorir l'aparició de noves variants del SARS-CoV-2 que augmentin la seva transmissibilitat, la seva virulència o que escapin a l'acció dels anticossos neutralitzadors generats després de la infecció natural o la vacuna, generant un problema de salut pública de primer ordre que pot repercutir de manera important en el control de la pandèmia. Davant aquesta situació, el 19 de gener de 2021, la Comissió Europea va publicar un comunicat instant els països a incrementar la taxa de seqüenciació en considerar que l'actual no és suficient per identificar la progressió de les variants o detectar noves. Per això, els Estats membres han d'aconseguir la capacitat de seqüenciar almenys el 5%, i preferiblement el 10%, dels resultats positius de les proves de COVID-19, minimitzar els retards en els resultats i garantir que aquestes dades es comparteixin de manera comparable i oportuna. En resposta a aquest requeriment de la Comissió Europea, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 22 de gener de 2021 el document de «Integració de la seqüenciació genòmica en la vigilància del SARS-CoV-2» que estableix la necessitat d'incrementar les capacitats de seqüenciació i, especialment, de posar a la disposició del sistema de vigilància de COVID-19 la informació necessària sobre els resultats de seqüenciació de mostres per a l'anàlisi integrada de la informació epidemiològica i microbiològica necessari per a la presa oportuna de decisions.

Per això, tots els laboratoris, públics i privats, així com pels centres, serveis i establiments sanitaris que realitzin aquestes proves a Espanya, hauran d'enviar també aquesta informació a les Conselleries de Sanitat perquè aquestes ho remetin al seu torn al Ministeri de Sanitat.

Per tot l'anterior, procedeix dictar la present resolució, que deixa sense efectes la Resolució de 19 de juny de 2020.