El Govern ha aprovat la modificació del Decret llei de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius per incorporar les dades de vacunació. La modificació de la normativa permet al Departament de Salut comunicar a la direcció de centres educatius les dades de vacunació Covid de l’alumnat, personal docent, personal d’administració i servei (PAS), personal d’atenció educativa (PAE) i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l’entorn (Decret llei 20/2021, de 14 de setembre, publicat al DOGC número 8502, de 15 de setembre)

15/09/2021

El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, establia la comunicació de dades del Departament de Salut a les direccions dels centres educatius com a mesura del tot necessària per a la gestió de la pandèmia. Això va permetre mantenir les escoles obertes durant el curs escolar 2020-2021 i, per tant, es vol continuar l’actual curs 2021-2022.

Amb l’objecte de donar compliment i garantir l’efectivitat de les mesures, és necessari continuar amb la comunicació de casos que preveia l’anterior decret, si bé cal ampliar la comunicació de dades amb les de la vacunació.

Aquest fet facilitarà als centres conèixer l’estat de vacunació d’alumnat i personal de cara a la realització de quarantenes preventives en un grup de convivència estable d’un centre educatiu, sempre que no estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la Covid els darrers 180 dies.

D’acord amb l’exposat, s’acorda modificar l'article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 que passa a tenir la redacció següent:

"Article 8 8.5. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té atribuïdes en la situació de pandèmia esmentada, ha de comunicar al director o a la directora del centre educatiu, mitjançant els sistemes d'informació establerts, les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 i a la vacunació de COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb els protocols establerts. El director o directora del centre educatiu ha de mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària.”.

Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al DOGC, és a dir, el dia 15 de setembre de 2021.