Resolució SLT/2917/2021, de 29 de setembre, publicada al DOGC número 8513, de 30 de setembre de 2021

30/09/2021

Es crea el Comitè Científic Assessor de la COVID-19, com a òrgan assessor per a l'abordatge d'estratègies de control de la pandèmia pel SARS-CoV-2. El Comitè Científic Assessor de la COVID-19 s'adscriu orgànicament a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

La finalitat del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 és assessorar tècnicament, sobre la base del coneixement científic, en l'objectiu de donar la millor resposta possible a la crisi sanitària que suposa la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Corresponen al Comitè Científic Assessor de la COVID-19 les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu en la determinació de les estratègies de control de la COVID-19 del Departament de Salut i, a aquests efectes, emetre recomanacions i propostes sobre l'abordatge de la problemàtica que la pandèmia planteja.

b) Assessorar i emetre informes pel que fa a totes les matèries relacionades amb aquesta temàtica que el conseller o consellera de Salut o el secretari o secretària de Salut Pública sotmeti a la seva consideració.