Aquest reial decret llei (19/2021, de 5 d’octubre, publicat al BOE número 239, de 6 d’octubre) s'estructura en un únic Títol, i conté quatre articles, una disposició addicional i quatre disposicions finals

06/10/2021

El Títol únic recull les diferents mesures per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria residencial. A fi d'avançar en el compliment dels objectius de rehabilitació d'edificis, necessaris per aconseguir els reptes marcats en matèria d'energia i clima, i com a part del desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya,:

  • L’art. 1 modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, per a introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l'Impost aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge conformement a la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que el seu destí primordial sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari, i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d'eficiència energètica. Amb la introducció d'aquestes deduccions, el reial decret llei compleix amb la fita establerta en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relatiu a la inversió C02.I01 «Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials» recollit en el número 26 de l'Annex a la Proposta de Decisió d'Execució del Consell, de 16 de juny de 2021, relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya, quant a la promulgació d'un reial decret llei que reguli els incentius en l'IRPF per a fer costat al referit programa de rehabilitació. L'article també estableix que no s'integraran en la base imposable de l’IRPF les ajudes concedides en virtut dels diferents programes establerts en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
  • A través de l’art. 2 determinades modificacions en el règim de les comunitats de propietaris establerta en la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, aplicable a les obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici o la implantació de fonts d'energia renovable d'ús comú, establint un règim de majoria simple per a la realització d’aquestes obres, així com per a la sol·licitud d'ajudes i finançament per al seu desenvolupament. Així mateix, s'estableix que el cost d’aquestes obres o actuacions o el pagament de les quanties necessàries per a cobrir els préstecs o finançament que hagi estat concedida per a tal fi, tindrà la consideració de despeses generals a l'efecte de l'aplicació de les regles de preferència establertes en la lletra e) de l'article novè.1 de la pròpia Llei 49/1960.
  • L’art. 3 modifica el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, amb la finalitat de reforçar les facultats de les comunitats de propietaris amb plena capacitat jurídica per a les operacions creditícies, tant les relacionades amb el compliment del deure de conservació, com amb la rehabilitació i millora dels edificis.
  • Així mateix, a fi d'impulsar les obres de rehabilitació, en l’art. 4 es crea una línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica dels edificis d'habitatge. A través d'aquesta nova línia d'avals s'oferirà cobertura perquè les entitats de crèdit puguin oferir finançament, en forma de préstec amb un termini de devolució de fins a quinze anys, en virtut de conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).
  • La disposició addicional única estableix el límit màxim de la línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica, aprovada en l'article 4 d'aquest reial decret llei.
  • La disposició final primera estableix els títols competencials que emparen a l'Estat per a dictar normes en les diferents matèries, i les disposicions finals segona i tercera habiliten el desenvolupament reglamentari i estableixen la data d'entrada en vigor de la norma -el mateix dia de la publicació al BOE-, respectivament.