Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, publicada al DOGC núm. 8541, d’11 de novembre de 2021

11/11/2021

L'objecte d'aquesta ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat de qualsevol sector d'activitat econòmica d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), excepte els sectors d'activitat de la secció K, activitats financeres i d'assegurances i secció U, activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials.

A aquests efectes, la present ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

Es tracta d'un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l'article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions amb caràcter finalista finançat pel govern d'Espanya, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l'endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

La inscripció prèvia la poden fer les persones interessades que compleixen els requisits següents:

a) Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l'exercici de l'activitat i que el volum d'operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30 % respecte al 2019. En el cas que es realitzin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'impost sobre el valor afegit, i no s'apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 i el 2020, s'entendrà que el volum d'operacions en els dos anys per a persones contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques és la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s'inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut, i per a persones contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'impost sobre societats.

b) Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) que hagin realitzat i declarat o comprovat per l'Administració alguna d'aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn exercint-la.

c) Els grups consolidats que tributin en l'impost de societats en règim de tributació consolidada. S'entendrà com a persona destinatària, a efectes del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. Per la qual cosa, el volum d'operacions a considerar per determinar el descens de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l'administració.

Aquests grups han d'operar i tenir treballadors o treballadores amb residència fiscal a Catalunya.

Les entitats que hagin format part d'un grup el 2019, però no el 2020, es consideraran independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada. En cas d'un grup, la societat representant del grup ha de presentar la sol·licitud i, en qualsevol cas, ha d'incloure totes les entitats que hagin format part del grup el 2020.

d) En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin les condicions establertes en l'apartat a) anterior només serà beneficiària directa de l'ajut l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

e) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2019, hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s'hagi aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l'Impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

f) En el cas de treballadors i treballadores autònoms socis d'una societat en els termes de l'article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social o en règim d'atribució de rendes, han d'optar per inscriure's en qualitat de treballador o treballadora autònom o en qualitat de societat o entitat.

g) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, o bé l'establiment permanent, en cas d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya, excepte els casos previstos a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

h) No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos, d'acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions. L'import en ajuts directes és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l'aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

i) Els empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d'estimació directa amb un volum de deutes pendent i/o costos fixos incorreguts pagats, que siguin subvencionables, igual o superior a 4.000 euros.

j) Complir els requisits previstos a la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

k) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d'activitat de la secció K, activitats financeres i d'assegurances i secció U, activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009).

l) Els beneficiaris dels ajuts extraordinaris directes convocats en virtut de l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny i de l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, poden ser beneficiaris dels ajuts de la present ordre amb relació als conceptes subvencionables no sol·licitats en les dues convocatòries anteriors, sempre que no hagin percebut l'import màxim de l'ajut en cap de les dues convocatòries.

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a la concessió dels ajuts s'acreditaran mitjançant el creuament de les dades necessàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària que inclourà la informació necessària en funció de cada cas, d'acord amb el Conveni amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya, publicat mitjançant l'Ordre HAC/424/2021, de 29 d'abril, així com mitjançant les corresponents declaracions responsables.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 11 de novembre de 2021.