Reial Decret 989/2021, de 16 de novembre, publicat al BOE número 275, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

Aquest RD té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari i per raons d'interès públic, social i econòmic, d'una subvenció a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, per a l'execució d'un programa d'emissió de bons de connectivitat digital (bons digitals) per a col·lectius vulnerables.
El bonus digital contribuirà a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30Mbitper segon en sentit descendent amb la tecnologia més adequada en cada cas per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables, segons es determini per cada comunitat autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla.
Així mateix, aquest RD té per objecte la regulació de la distribució i lliurament de les ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, en les quanties i termes que figuren en l'annex I.
Aquest RD té per finalitat l'execució parcial de la inversió C15.I3 «Bons de connectivitat per a pimes i col·lectius vulnerables» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ProgramaUNIC-BonusSocial).
Per això, amb aquestes ajudes es pretén contribuir parcialment a l'objectiu total quantitatiu del CID #239 de la inversió C15.I3, que inclou la concessió d'almenys 125.000 bons de connectivitat per a persones o famílies qualificades de vulnerables per a l'adquisició d'un paquet de connexió de banda ampla amb la tecnologia més adequada.
D'acord amb elPRTR, el termini màxim per a l'execució del programa de bons digitals és el 31 de desembre de 2023.

El règim jurídic aplicable és l’establert a l’article 3 de l’esmentat RD.

El programa de bons digitals per a col·lectius vulnerables que instrumenta aquest RD, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estarà en vigor des de l'endemà al de la publicació d'aquest RD al BOE fins al dia 31 de desembre de 2023.

Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest RD les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que hauran de destinar l'import de les mateixes al compliment, execució i consecució dels objectius, accions i condicions establertes en aquest RD.

Les ajudes estan subjectes al compliment, execució i realització de l'objectiu i les fites fixades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la inversió C15.I3 «Bons de connectivitat per a pimes i col·lectius vulnerables» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Les beneficiàries es comprometen a executar les actuacions, el número mínim de les quals s'especifica per a cadascuna d'elles en l'annex I, en termini i adequant-se al que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

Les ajudes seran objecte de publicitat en la Base de dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el que s'estableix en l’RD 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
L'aprovació i el compromís de la despesa s'efectuarà en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per a la seva tramitació, els seran aplicable les mesures d'agilitació previstes en l’RDLL 36/2020, de 30 de desembre.
Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD, hauran de sol·licitar i acceptar de manera expressa i inequívoca les ajudes mitjançant escrit dirigit a la persona titular de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, ajustades en la seva integritat al que es disposa en aquest RD.

Aquest programa està dotat amb una quantia inicial de trenta 30 milions d'euros que serà objecte de finançament amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en estar inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Només es podrà concedir un bonus digital per persona física i per unitat familiar.

El bonus digital contribuirà a finançar la contractació de nous serveis cobrirà un paquet de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30Mbitper segon en sentit descendent, subministrat amb la tecnologia més adequada en cada cas a fi de respectar el principi de neutralitat tecnològica, i anirà destinat a persones físiques d'unitats familiars que hagin estat identificades com a vulnerables.

El bonus digital es lliurarà al sol·licitant que formi part de col·lectius vulnerables per un import anual total de 240 euros a repartir en dotze mensualitats, de tal manera que s'apliqui una minoració mensual de 20 euros en la factura emesa per l'operador-col·laborador del programa previst en l'article següent.

Aquest RD entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021.