Ordre EMT/223/2021, de 30 de novembre, publicada al DOGC número 8556, de 2 de desembre de 2021

02/12/2021

S’aproven les bases reguladores, que consten a l'annex 1, per al finançament dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que preveu el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE núm. 62, de 13.3.2021) d'acord amb la modificació del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de preus de gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, i en virtut de les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer (DOGC núm. 8281, de 26.11.202), en el marc de l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Es modifica l'apartat 2 de la base 12 de l'Ordre EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (1a convocatòria), que queda redactat com segueix: "12.2. La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts.”

Es modifica l'apartat 2 de la base 12 de l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (2a convocatòria), que queda redactat com segueix: "12.2. La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació de la sol·licitud d'inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts.”

L'objecte d'aquesta ordre és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, de conformitat amb l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia d'aquests ajuts.

Es tracta d'un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l'article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb caràcter finalista finançat pel Govern d'Espanya, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l'endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones sol·licitants, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia, previst a l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, que compleixin els requisits que es detallen a l’apartat tercer del citat annex.

Les quanties dels ajuts queden establerts a l’apartat quart del citat annex.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia, és condició necessària per poder percebre l'ajut, i aquest formulari, omplert amb les dades requerides, produeix l'efecte de sol·licitud de l'ajut.

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 2 de desembre de 2021.