Resolució SLT/3652/2021, de 7 de desembre, publicada al DOGC número 8560, de 10 de desembre de 2021

10/12/2021

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Concretament, les mesures en matèria de salut pública que s’adopten són en matèria de mesures de protecció individual i col·lectiva (apartat 2) desplaçaments personals (apartat 3), horaris de tancament (apartat 4), mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat 5), reunions i/o trobades familiars i de caràcter social (apartat 6), ús de mascareta (apartat 7), ús del certificat Covid (apartat 8), empreses de serveis i comerç minorista (apartat 9), actes religiosos i cerimònies civils (apartat 10), ús del transport públic (apartat 11), activitats culturals, espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats (apartat 12), activitats relacionades amb el joc (apartat 13), activitats d’hostaleria i restauració (apartat 14), activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) (apartat 15), activitats docents universitàries (apartat 16), equipaments cívics (apartat 17), congressos, convencions, fires comercials i festes majors (apartat 18), activitats populars i tradicionals (apartat 19), activitats recreatives musicals (apartat 20), consum de tabac i assimilats (apartat 21), actuacions policials (apartat 22), inspecció i règim sancionador (apartat 23), mesures de coordinació i seguiment policial (apartat 24).

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 10 de desembre de 2021.