Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8573, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

L’objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Programa Acompanya, que tenen per objecte el desenvolupament d'un conjunt d'accions d'orientació i acompanyament en el lloc de treball, d'acord amb un itinerari individualitzat, realitzades per personal tècnic especialitzat, que tenen com a finalitat facilitar l'adaptació social i laboral de persones treballadores amb discapacitat i trastorns de salut mental amb especials dificultats d'inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a les de la resta de persones treballadores que ocupen llocs similars.

Totes les actuacions del Programa Acompanya han d'assegurar un impacte positiu sobre la igualtat de dones i homes, i, en particular, han de garantir la inclusió laboral de les dones amb discapacitat mitjançant l'adopció de mesures específiques, en especial mesures adreçades a les dones amb discapacitat intel·lectual i a les dones amb discapacitat que pateixen o han patit violències masclistes.

Aquestes subvencions no constitueixen un ajut d'Estat en els termes previstos als articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) atès que la seva concessió no falseja ni amenaça de falsejar la competència afavorint determinades empreses o produccions.

L'acció subvencionada s'ha de dur a terme a Catalunya.

Les subvencions previstes en aquesta Ordre es financen a partir dels fons corresponents del pressupost del Departament d'Empresa i Treball, en el marc dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins del programa 240A, d'acord amb la distribució que fa, per a cada exercici, la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals.