Resolució CLT/209/2022, de 2 de febrer, publicada al DOGC número 8602, de 9 de febrer de 2022

09/02/2022

Es deroguen les bases publicades mitjançant les resolucions següents:

a) Resolució CLT/1184/2021, de 22 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b) Resolució CLT/1613/2021, de 21 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat amb motiu de la COVID-19.

c) Resolució CLT/1255/2021, de 28 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar les persones, societats i entitats que fan espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts de caràcter professional o treballs tècnics o bé que són els autors de les obres teatrals representades per la cancel·lació d'aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores o per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 de les persones que hi intervenen, durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre que tinguin el seu lloc d'actuació principal a Catalunya i que havien estat contractades o tenien compromisos amb les entitats organitzadores o programadores per fer espectacles o concerts de caràcter professional o bé per fer treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts de manera remunerada.

També poden optar a aquestes subvencions els dramaturgs, és a dir, les persones físiques que són autores d'una obra teatral en llengua catalana, occitana o castellana i que s'hagi programat per representar-se a Catalunya.

La quantia de la subvenció és del 40% de l'import del caixet de cada espectacle o concert.

Per als dramaturgs i els artistes i tècnics que tenen fixada la seva remuneració en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l'import resultant d'aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant el percentatge que s'acordi amb l'entitat contractant. L'import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l'aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d'espectacles o concerts en horari escolar.

En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros per funció, representació o concert, independentment del resultat de l'import de la subvenció d'acord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros per cada representació, funció o concert.

En el cas dels dramaturgs, la subvenció mínima és de 50 euros per funció, independentment del resultat de l'import de la subvenció d'acord amb els criteris anteriors.

En el cas dels treballs tècnics que no estan remunerats en el caixet de l'espectacle o concert o amb un percentatge de taquilla o concert, la quantia de la subvenció és el 40% dels honoraris pactats per a cada espectacle o concert.