Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució ACC/24/2023)

16/01/2023

La Resolució ACC/24/2023, de 10 de gener, de l'Agència de Residus de Catalunya, publicada al DOGC número 8832, de 16 de gener de 2023, aprovem les bases reguladores que tenen com objecte finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU.

De manera específica, es financen les actuacions que s'enumeren, que fan referència als projectes de residus municipals i assimilables següents:
1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
2) Projectes d'autocompostatge.
3) Recollida selectiva d'olis vegetals usats.
4) Recollida selectiva de residus tèxtils.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases: els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per als quals, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin la competència en la recollida selectiva de les fraccions incloses en la base 1, per a les quals s'incloguin actuacions en la sol·licitud. No poden concórrer en la convocatòria de manera simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal. Un mateix ens local no pot presentar més d'una sol·licitud. En cas que un ens municipal o supramunicipal vulgui sol·licitar diversos projectes, ho ha de fer de manera agrupada en una única sol·licitud.

Les sol·licituds s'han de presentar en el cas d'ens locals, acompanyades de la documentació requerida, segons el formulari normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT (aquí) i en l'apartat Tràmits del web de l'Agència de Residus de Catalunya (aquí). 

Les sol·licituds presentades en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la seva documentació és el que es preveu en la Resolució de la convocatòria (pendent de publicació).