Resolució EDU/139/2023, de 19 de gener, publicada al DOGC número 8839, de 24 de gener de 2023

24/01/2023

El Programa de Benestar Emocional parteix de l'Estratègia Nacional de Salut Mental 2022-2026, que pretén proporcionar una eina útil per a la millora del benestar emocional de la població, atendre de manera integral les persones amb problemes de salut mental, donar suport a les famílies i promoure un model d'atenció integral i comunitari que afavoreixi la recuperació i la integració social.

El Programa de Benestar Emocional Benestar per estar bé té com a destinataris els tutors, els docents, el professorat d'orientació educativa, i també a l'alumnat i a les famílies dels centres sostinguts amb fons públics i concertats del darrer cicle d'Educació Primària, l'Educació Secundària Obligatòria i dels estudis postobligatoris.

Els objectius que guien el Programa de Benestar Emocional són:

1. Acompanyar els i les docents per oferir-los eines per la millora del benestar emocional de l'alumnat.

2. Donar suport als i les docents quan detecten dificultats de gestió emocional amb l'alumnat.

3. Assessorar als centres educatius en situacions greus de gestió emocional que es puguin produir en el centre.

4. Detectar i donar una resposta grupal en situacions de risc de malestar emocional en l'alumnat.

5. Promoure actuacions preventives que tinguin un impacte positiu en el benestar emocional i relacional dels nens, nenes i joves.

6. Oferir formació al professorat que contribueixi a desenvolupar les competències relacionades amb el benestar emocional per adequar-les a les necessitats actuals.

7. Promoure i sensibilitzar als centres educatius respecte la importància del benestar emocional.

8. Desenvolupar competències, habilitats i capacitats dels infants i adolescents per al desenvolupament emocional.

9. Oferir a les famílies eines i recursos per la gestió emocional dels seus fills i filles

El Programa s'adreça a l'alumnat del cicle superior de primària, de l'educació secundària obligatòria i de l'educació postobligatòria de tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics que conformen el servei d'educació de Catalunya.

L'equip que desenvolupa el programa està format per 20 professionals de l'especialitat de la psicologia, la pedagogia, la psicopedagogia i la gestió administrativa.

El Programa té una durada d'un curs escolar, corresponent al curs 2022-2023. El Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el marc del Programa de Cooperació Territorial de Salut Mental i segons la continuïtat d'aquest i les disponibilitats pressupostàries futures per finançar els programes vinculats de les comunitats autònomes, pot valorar-ne la continuïtat en els cursos escolars següents.